งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
บทบาทและหน้าที่ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

2

3 ส่วนงานในกำกับของรัฐ = ในกำกับของรัฐมนตรี
ส่วนราชการ = ในสังกัด กระทรวง หรือทบวง I มหาวิทยาลัย ของรัฐ สองรูปแบบ ส่วนงานในกำกับของรัฐ = ในกำกับของรัฐมนตรี 2 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

4 เงินเดือนและสวัสดิการ
ฐานะของมหาวิทยาลัย ฐานะของบุคลากร II ความแตกต่าง ของมหาวิทยาลัย ในสองรูปแบบ เงินเดือนและสวัสดิการ การอุดหนุนจากรัฐ ความเป็นอิสระและความคล่องตัว 3 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

5 เป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ III ฐานะของ มหาวิทยาลัย
เป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ III ฐานะของ มหาวิทยาลัย ของรัฐตาม พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 4 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

6 การจัดโครงสร้างองค์กรและ การจัดส่วนงานภายใน
IV การพัฒนา ระบบบริหาร เพื่อความเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ การจัดระบบและกระบวนการบริหาร ระบบงานวิชาการ ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการจัดการทั่วไป 5 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

7 V การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เป็นการปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งใหญ่ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ ความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและ ครบกระบวนการ ท้าทายความสามารถ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 6 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

8 VI ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐจึงต้องมี ความสารถ สมรรถนะ
เข้าใจ เข้าถึง และพร้อมที่จะดำเนินการตามหลักการและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) VI ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐจึงต้องมี ความสารถ สมรรถนะ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ หลักในการพัฒนา มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CHANGE AGENT) ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน มีความสันทัด จัดเจน การพัฒนาองค์กร (ORGANIZATION DEVELOPMENT) และการจัดระบบงานวิชาการ การเงิน การบริหารงานบุคคล และการจัดการทั่วไป มีความเป็นนักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำที่ “มีวิสัยทัศน์ เจนจัดวางแผน หนักแน่นกล้าตัดสินใจ ฉับไวแก้ปัญหา พัฒนาคนและงาน มีประสบการณ์แห่งความสำเร็จ” 7 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google