งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอโดย นางสาวอทิตยา หมัดบู

2 ที่มาและความสำคัญ ฝ่ายอำนวยการในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานการเงินและบัญชีงานงบประมาณ งานส่งกำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด

3 สภาพทั่วไปของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Royal Thai Police, Kingdom of Thailand) เป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจการตำรวจในประเทศไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ จากการโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4 ความหมายของบทบาทและข้อจำกัดของ ฝอ.กมค.
การศึกษาเรื่องบทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะทำให้สามารถอธิบายพฤติกรรม หน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การได้ หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าใจในหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบต่อองค์การสูงแล้ว ย่อมนำพาองค์การบรรลุเป้าหมายได้

5 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทและข้อจำกัดของ ฝอ.กมค. มีดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่ง เป็นต้น 2.ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผลป้อนกลับของงาน ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า 3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับทราบ และเรียนรู้ เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและ น่าเชื่อถือขององค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การ

6 โครงสร้างของฝ่ายอำนวยการในสังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกฎหมายและคดี มีรูปแบบการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 6 แผนก คือ 1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานแผนและยุทธศาสตร์ 3) สำนักงานกฎหมายและคดี 4) งานการเงิน 5) งานธุรการ 6) งานงบประมาณ

7 ปัญหาและอุปสรรค์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานสหกิจในครั้งนี้แยกเป็น 2 กรณี คือ ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำรายงานวิจัย ต้องเรียบเรียงและหาข้อมูลเองทั้งหมด เนื่องจากพนักงานที่ปรึกษาไม่มีความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา ข้อมูลที่จำเป็นในรายงานวิจัยบางประการในครั้งนี้ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิจัยหลายครั้ง ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานสหกิจ ไม่มีความชำนานในโปรแกรม Excel. งานบางอย่างเป็นความลับองค์กร ทำให้มีงานทำน้อย

8 โครงการจิตอาสา หาทุนการศึกษาและหนังสือเรียนให้กับเด็กกำพร้าและยากจน ณ โรงเรียนเนินสาธารณ์ จังหวัดอุทัยธานี

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google