"> ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 ASP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 ASP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 ASP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 ASP History ASP (Active Server Page) ภาษา ASP เป็นโปรแกรมที่มา กับ Internet Information Server (IIS) บริษัทไมโครซอฟท์เริ่ม โครงการ ASP ช่วงธันวาคม 2540 ภาษานี้ถูกมองว่ามาล่าช้าเมื่อ เทียบกับภาษาในกลุ่มเดียวกัน ใน ธันวาคม 2541 ได้เปิดตัว ASP 2.0 ใน WindowsNT4 และ ASP 3.0 ใน Windows 2000

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 GET & POST http://localhost/x.asp?a=5 <% a = request.querystring("a") b = request.form("b") response.write(a & b) %>

4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) <% response.write(5) response.write("abc") %> welcome to my webpage

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 การทำงานตามเงื่อนไข (Decision) <% a = "" if(len(request.form("a")) > 0)then a = request.form("a") end if if (a = "2") then response.write(a & a) else response.write(a) end if %>

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 การทำซ้ำ (Loop) ด้วยคำสั่ง for <% for each Item in request.servervariables response.write Item & " = " response.write request.servervariables(Item) response.write " " next %> <% for n=1 to 5 response.write( n & " ") next %>

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 การทำซ้ำ (Loop) ด้วยคำสั่ง while <% n = 1 while n <= 5 response.write( n & " ") n = n + 1 wend %>

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 คำสั่ง while กับอาร์เรย์ <% dim a(10) a(0) = 5 a(1) = 10 a(2) = 9 i = 0 while i < Ubound(a) response.write(a(i)) i = i + 1 wend %>

9 http://www.thaiall.com/asp Page: 9 คำสั่ง for กับ อาร์เรย์ <% dim a(10) a(0) = 5 a(1) = 10 a(2) = 9 for i = 0 to (Ubound(a) - 1) response.write(a(i)) next %>


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 ASP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google