งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ แม่จัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ แม่จัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3.5 แม่จัน

2 อัตรากำลัง ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน
อัตรากำลัง ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน

3 แผนที่เขตรับผิดชอบ

4 อำเภอแม่จัน 11 ตำบล หมู่บ้าน ประชากร 108,857 คน อำเภอดอยหลวง 3 ตำบล หมู่บ้าน ประชากร , คน รวม , คน

5 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรีย
ประจำปีงบประมาณ 2552

6 จำนวนประชากรในเขตปฏิบัติงาน 131,321 คน
จำนวนประชากรในเขตปฏิบัติงาน , คน จำนวนประชากรในเขตปฏิบัติงานควบคุม ไข้มาลาเรีย (A2) , คน จำนวนประชากรในเขตเสี่ยงสูง (B1) ,880 คน จำนวนประชากรในเขตเสี่ยงต่ำ (B2) ,450 คน

7 จำนวนฟิล์มโลหิตที่ได้รับการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 2,064 คน
จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นไข้มาลาเรีย (รว.2) คน - แยกเป็นชนิดเชื้อ P.falciparum คน - แยกเป็นชนิดเชื้อ P.vivax คน - จำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาหายขาด คน

8 Indigenous 0 คน กระท่อม 0 คน ป่า 0 คน By,Bz,Bo 1 คน Bf 0 คน
จำนวนผู้ป่วยแยกลักษณะการติดเชื้อ (รว.6) คน Indigenous คน กระท่อม คน ป่า คน By,Bz,Bo คน Bf คน

9 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน ใน 1 ปี (API) รว.2 = 0.01
รว = อัตราการตรวจโลหิตจากการค้นหาผู้ป่วยต่อประชากร คน (ABER) = อัตราการพบเชื้อมาลาเรียต่อจำนวนฟิล์มโลหิต ฟิล์ม (SPR) = จำนวนมาลาเรียคลินิก แห่ง

10 จำนวนผู้ป่วยไข้มาลาเรียรายเดือน

11 การค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียแยกตามลักษณะงาน
108/2(5.23%) 62/0(3.01%) 1894/0(91.76%)

12 การตรวจฟิล์มโลหิต(ตค.-เมย.52)
งาน ชื่อผู้ตรวจ จำนวนฟิล์มที่ตรวจ/พบ หมายเหตุ MC นางธนพรรณ 65/0 Follow-up=3 MMC นายสมพงษ์ 1,894/0

13 การตักลูกน้ำยุงก้นปล่อง
ปี จำนวนหมู่/ครั้ง หมายเหตุ A2 B1 B2 รวม แหล่ง/พบ 2552 5/5 9/18 29/58 43/81/0 ตค.-เมย.

14 งานไข้เลือดออก จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปี 2552 (มกราคม-พฤษภาคม) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 61 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อแสนประชากร อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายจำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อแสนประชากร

15 หลักเกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงสูง
- มีการป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 3 ปี ติดต่อกัน ค่า HI , CI สูงกว่าเกณฑ์ การสำรวจดังนี้ - อำเภอละ 3 หมู่บ้าน สำรวจร้อยละ ของหลังคาเรือนทั้งหมด โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน - จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงก่อนเกิดโรค ในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม และช่วงฤดูกาลระบาดของโรคในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552

16 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง
สำรวจเดือน กุมภาพันธ์ 2552 สำรวจ จำนวน 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล 1 อำเภอ สำรวจจำนวนทั้งหมด 858 หลัง พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 38 หลัง จำนวนภาชนะทั้งหมด 2,845 ชิ้น พบภาชนะที่มีน้ำ ทั้งหมด 2,335 ชิ้น และพบลูกน้ำยุงลายจำนวน ชิ้น ค่า HI = มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = มี 3 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น %

17 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน กุมภาพันธ์ 2552
สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน กุมภาพันธ์ 2552 ที่ หมู่ ชื่อกลุ่มบ้าน ตำบล อำ เภอ HI CI BI 1 4 ร่องก๊อ แม่คำ แม่จัน 3.35 1.39 2 5 ห้วยน้ำราก จันจว้า 1.21 0.60 1.52 3 7 ท่าข้าว เปลือก 1.84 0.62

18 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง
สำรวจเดือน มีนาคม 2552 สำรวจ จำนวน 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล 1 อำเภอ สำรวจจำนวนทั้งหมด 858 หลัง พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 38 หลัง จำนวนภาชนะทั้งหมด 2,845 ชิ้น พบภาชนะที่มีน้ำ ทั้งหมด 2,335 ชิ้น และพบลูกน้ำยุงลายจำนวน ชิ้น ค่า HI = มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = มี 3 หมู่บ้าน คิดเป็น % ค่า HI = มี 0 หมู่บ้าน คิดเป็น %

19 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน มีนาคม 2552
สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายพื้นที่เสี่ยงสูง เดือน มีนาคม 2552 ที่ หมู่ ชื่อกลุ่มบ้าน ตำบล อำ เภอ HI CI BI 1 ห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง 2.11 0.98 2 5.32 2.70 7.45 3 หนองป่าก่อ 4.43 2.04 5.42

20 สรุปยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกรายตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวนผู้ป่วย (ราย) 1 แม่ไร่ 53 2 ป่าตึง 3 จันจว้า 4 แม่คำ 5 แม่จัน 6 ป่าซาง 7 สันทราย 8 ท่าข้าวเปลือก 9 ศรีค้ำ 10 จันจว้าใต้ 11 จอมสวรรค์ รวม 61

21 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ค่าดัชนีชี้วัด HI CI 22 เม.ย. 52 (พ่น) - 23 เม.ย. 52 24 เม.ย. 52 (พ่น) 7.40 2.73 25 เม.ย. 52 13.51 2.02 26 เม.ย. 52 27 เม.ย. 52 28 เม.ย. 52 (พ่น) 8.67 1.38 29 เม.ย. 52 9.22 2.81 30 เม.ย. 52 8.40 1พ.ค.52(พ่น ULV) 4.05 2.88 2 พ.ค. 52 5.0 1.29 3 พ.ค. 52

22 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ค่าดัชนีชี้วัด HI CI 4 พ.ค. 52 (พ่น) 5.0 1.28 5 พ.ค. 52 - 6 พ.ค. 52 7 พ.ค. 52 8 พ.ค. 52 (พ่น) 9 พ.ค. 52 1.34 10 พ.ค. 52 11 พ.ค. 52 (พ่น) 2.09 0.77 12 พ.ค. 52 13 พ.ค. 52 14 พ.ค. 52 15 พ.ค. 52

23 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ค่าดัชนีชี้วัด HI CI 16 พ.ค. 52 17 พ.ค. 52 0.31 18 พ.ค. 52 (พ่น) 19 พ.ค. 52 20 พ.ค. 52

24 การมีส่วนร่วมของอปท. วันที่ น้ำมัน(ลิตร) สารเคมี หมายเหตุ D B 22/4/52
50 15 1 1/5/52 120 45 ULV 4/5/52 80 30 8/5/52 98 11/5/52 140 488 165

25 แนวทางการควบคุมโรค - อบต. สนับสนุนสเปรย์กำจัดยุงทุกหลังคาเรือน(347 หลังคา)และสนับสนุนตาข่ายปิดถังน้ำในหมู่บ้าน (431) - จัดเก็บเงิน 50 บาท/หลังคา เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านต่อไป - อบต.จัดตั้งทีมเชิงรุกในการควบคุมป้องกันโรค ในพื้นที่ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย พนักงาน อบต.และ อสม. - สอ.ดำเนินรณรงค์ ควบคุมโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน เดือนละ 2 ครั้งโดยเริ่มวันที่ 17 พ.ค. 52 ให้มีการสำรวจลุกน้ำยุงลาย โดยทีม อสม.ที่ผ่านการอบรม สำรวจข้ามหมู่บ้านกัน และ บ้านซาเจ๊ะ ให้ อสม./อสม.น้อย/เจ้าของบ้าน ดำเนินการสำรวจทุกวันอาทิตย์ - นคม.แม่จัน จะสุ่มสำรวจ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ปรับเจ้าของบ้าน ที่พบลูกน้ำ รอบที่ 1 ปรับ 200 บาท และ รอบที่ 2 ปรับ 300 บาท

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ แม่จัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google