งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่
1. สีแดง 2. สีส้ม

2 แสงเกี่ยวข้องกับไก่ไข่อย่างไร
1. ช่วยในการมองเห็น 2. ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการแสดงออกของไก่ไข่

3 1. แสงจากธรรมชาติ 2. แสงช่วยจากไฟฟ้า
แหล่งของแสงที่ใช้ 1. แสงจากธรรมชาติ 2. แสงช่วยจากไฟฟ้า

4 ความยาวแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่
ธำรงศักดิ์(2536) กล่าวว่า ความยาวแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่มากที่สุด คือ ชั่วโมงต่อวัน

5 ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่
ปฐม(2522) ทำการทดลองแล้วพบว่า ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุด คือ ความเข้มแสงที่ระดับ 1-2 ฟุตเทียน

6 ความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับไก่ไข่
มานิตย์(2536) กล่าวว่า ไก่ไข่นั้นสามารถมองเห็นได้ดี ในแสงที่มีช่วงคลื่นยาว ที่ระดับช่วง นาโนมิเตอร์

7

8

9 สรุป แสงที่มีอิทธิพลกับไก่ไข่มากที่สุด คือ แสงที่มีสีส้ม และแสงที่มีสีแดง ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง นาโนมิเตอร์ ความยาวแสงที่เหมาะสม คือ ระหว่าง ชั่วโมง และความเข้มแสงที่ 1-2 ฟุตเทียน

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google