งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร

3

4 แสงและเงา ภาพแสงและเงาเป็นภาพที่เกิดจากการนำเอาแสงและเงามาประกอบโดยวางตำแหน่งแสงและเงาให้สมดุลกัน ชึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่สวยงามได้

5 องค์ประกอบของภาพแสงและเงามีดังนี้
1. แสง แบ่งเป็น 2 ประเภท 1 แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงจันทร์ 2 แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข

6 2. เงา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
2. เงา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1 เงาในตัวเอง คือ เงาที่เกิดขึ้นในตัววัตถุ 2 เงาตกทอด คือ เงาของวัตถุที่เกิดบนพื้น เงาในตัวเอง เงาตกทอด

7 การสังเกตแสงและเงาในธรรมชาติและสิงแวดล้อมจะช่วย ในการเขียนภาพแสงและเงาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ เช่น ถ้ามีแสงสว่างมาก หรือวัตถุอยู่ใกล้แสงมาก เงาจะเข้มหรือดำ แต่ถ้าแสงอ่อนหรือวัตถุอยู่ไกลแสงมาก เงาก็จะจางลง เป็นต้น

8 วิธีเขียนภาพแสงและเงาให้เกิดความสวยงาม มีดังนี้
1. วาดภาพลายเส้นของภาพถ่ายหรือภาพต้นแบบ 2. เขียนน้ำหนักแสงและเงาตามที่เห็นจากภาพต้นแบบ โดยไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้ม ดังนี้

9 1 ส่วนที่เป็นแสงสว่างของภาพหรือส่วนที่โดนแสง ให้เขียนเส้นหรือแรเงาบาง

10 2 ส่วนที่เป็นเงามืดของภาพ ให้เขียนหรือแรเงาเข้มตามลำดับ

11 สวัสดี

12 1. จากภาพ หมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด
2 3 A B C D 1. จากภาพ หมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเอง ข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อน ง. เงาตกกระทบ

13 2. หมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด
1 2 3 A B C D 2. หมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเอง ข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อน ง. เงาตกกระทบ

14 3. หมายเลข 3 เป็นเงาชนิดใด
1 2 3 A B C D 3. หมายเลข 3 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเอง ข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อน ง. เงาตกกระทบ

15 4. จากภาพแสงส่องเข้ามาจากด้านใด
1 2 3 A B C D 4. จากภาพแสงส่องเข้ามาจากด้านใด ก. A ข. B ค. B ง. D

16 จบบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google