งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บ
W A T E R L E V E L Indicator วิชาโครงการ (project)

2 คณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายขยัน ทำการงาน 2. นายเพียร พยายาม 3. นายมานะ บากบั่น 4. น.ส.เสริมศรี มีศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์มีเกียรติ อย่างยิ่ง 2. อาจารย์ภาคภูมิ ช่วยเหลือ

3 หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา / เหตุจูงใจ
เครื่องมือสำหรับวัดระดับน้ำในถังเก็บน้ำที่มีใช้อยู่ทั่วไป คือ ระบบลูกลอย ซึ่งใช้ประกอบกับระบบไฟฟ้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ แต่ไม่สามารถบอกถึงปริมาณน้ำที่เหลือในถังเก็บน้ำได้อย่างชัดเจน เครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บ (Water Level Indicator) เป็นเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงค่าระดับน้ำในถังเก็บได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างชุดควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ และคุณสมบัติทางเทคนิคของ IC # LM3914 และวงจรเซนเซอร์ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ เพื่อศึกษาความแตกต่างของระบบลูกลอยแบบเดิมกับ ระบบวัดระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดระบบการควบคุมมอเตอร์ ให้สามารถทำงานตามระดับน้ำในถังเก็บน้ำได้หลายระดับ

5 ขอบเขตของโครงการ ด้าน Hard ware
เครื่องวัดระดับน้ำมีขนาด 20 × 80 × 20 cm. เซนเซอร์ระดับน้ำได้ 6 ระดับ ปริมาณน้ำที่เก็บในถังเก็บน้ำแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้หลอด LED เป็นตัวแสดงผล ใช้กับแรงดัน 220 Vac/12 – 18 Vdc มีสัญญาณเตือน เมื่อน้ำเต็มและน้ำหมด

6 ขอบเขตของโครงการ 2. ด้าน Soft ware คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม
คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม คู่มือการติดตั้ง จำนวน 1 เล่ม

7 แผนดำเนินการจัดทำโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอเค้าโครงของโครงงาน 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4. ออกแบบวงจรควบคุมระดับน้ำ 5. ทดสอบวงจร 6. ออกแบบวงจรลายพิมพ์ 7. ประกอบวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ 8. ทดสอบวงจรและปรับปรุงแก้ไข 9. จัดทำรูปเล่ม

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดระดับของ เหลวอื่น ๆ เช่น ระดับน้ำมันในถังเก็บ, ระดับน้ำในถังชักโครก, ระดับของเหลวที่ใช้ในการหมัก เป็นต้น เครื่องมือที่นำไปประยุกต์ใช้ในการวัดระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงทางด้านอุทกภัย

9 ตัวอย่างเครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บน้ำ ชุดสายอุปกรณ์เซนเซอร์ระดับน้ำ
ตัวเซนเซอร์ระดับน้ำ ชุดสายอุปกรณ์เซนเซอร์ระดับน้ำ ท่อระบายน้ำล้น


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดระดับน้ำในถังเก็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google