งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell)
COE

2 เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Cell)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ อ.ดารณี หอมดี อ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี นาย กิตติศักดิ์ บัวขาว รหัส นาย ณพงศ์ ธรรมโนจิต รหัส นาย ณรงค์ ตั้งวาริธร รหัส

3 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับ
แผนการดำเนินงานของโครงการ การดำเนินงานในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา แผนงานในอนาคต การแสดงและทดสอบการทำงาน

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์เชิงกล เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์แปลงเอกสาร ให้เป็นข้อมูลสำหรับอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์เชิงกล

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ผลงานที่ทำขึ้นจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาได้ไม่มากก็น้อย เรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่อง Braille Display เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่อง Braille Display ให้มีราคาถูกอีกแบบหนึ่ง

6 แผนการดำเนินงานของโครงการ
แผนการดำเนินงาน/ เดือน/ สัปดาห์ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 2 3 4 1. ศึกษาโปรแกรม VB 6 2. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้ VB 6 3. พัฒนาโปรแกรมบน VB 6 4. ศึกษาบอร์ดที่จะนำมาใช้งาน 5. เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด 6. พัฒนาอุปกรณ์ Braille cell 7. แก้ไข และสรุปการทำงาน

7 การดำเนินงานในปัจจุบัน
พัฒนาโปรแกรมให้นำเอกสารที่เป็นเท็กซ์มาแปลงเป็นข้อมูลสำหรับบันทึกลงอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล

8 การดำเนินงานในปัจจุบัน(ต่อ)
แสดงข้อความและอักษรเบรลล์ที่ต้องการ

9 การดำเนินงานในปัจจุบัน(ต่อ)
ส่งข้อมูลให้บอร์ดต่อไป

10 การแสดงผล

11 การแสดงผล CP-JR51RD2 ของ ETT ควบคุมการทำงานของหน่วยความจำ
ควบคุมการแสดงผล

12 ควบคุมการทำงานของหน่วยความจำ
EEPROM 2K Bytes 07FFh RS232 8 Bytes

13 ควบคุมการแสดงผล Up / Down XX100100

14 วงจรที่ใช้ในการแสดงผล

15 วงจรที่ใช้ในการแสดงผล (ต่อ)

16 ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่พบ 1. ขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ 2. ขาดความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางแก้ไข 1. ปรึกษาผู้รู้ โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอด 2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

17 แผนการดำเนินงาน/ เดือน/ สัปดาห์ที่
แผนการทำงานในอนาคต แผนการดำเนินงาน/ เดือน/ สัปดาห์ที่ ม.ค. ก.พ. 1 2 3 4 1. ปรับปรุงโปรแกรมบน VB 6 2. พัฒนาอุปกรณ์ Braille cell 3. แก้ไข และสรุปการทำงาน

18 สิ่งที่จะทำในอนาคต จัดทำตัวแสดงผลชนิดที่เป็นขดลวดโซลินอยด์ แทนหลอดไฟ LED ตรวจหาข้อผิดพลาดของโครงการในส่วนที่เหลืออยู่ ตรวจสอบการทำงานขั้นสุดท้าย

19 DEMO

20 Q&A


ดาวน์โหลด ppt อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google