งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550 Module 7 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (10 คำถาม)

2 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด4 10คำถาม

3 ปิรามิดแสดงลำดับขั้นของความรู้
สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data) ความรู้ (Knowledge) ยกตัวอย่างเก็บข้อมูลการเดินห้างและพนักงานขาด ป่วย ลา เก็บแล้วไม่ได้นำมาทำอะไรต่อ ก็เป็นข้อมูลเฉย ๆ ต่อมาวิเคราะห์พบว่ามี pattern ในช่วง มิถุนายน หน้าฝน พนักงานลาเยอะ หนังสือมีทั้ง 3 ลำดับ ได้ทั้ง Data ข้อมูล ยกตัวอย่าง งบดุลบริษัท Info คือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ Knowledge คือ สิ่งที่อ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้

4 การตอบคำถาม HOW 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

5 การตอบคำถาม วิธีการเลือกข้อมูล และสารสนเทศ
วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ความถี่ในการทบทวนข้อมูลและสารสนเทศ อธิบายวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้มาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

6 การตอบคำถาม HOW 2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

7 การตอบคำถาม อธิบายวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

8 การตอบคำถาม HOW 3.1การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล
ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก

9 วิธีการในการทำให้ระบบการวัดผลการดำเนินการเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
การตอบคำถาม วิธีการในการทำให้ระบบการวัดผลการดำเนินการเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ วิธีการในการทำให้ระบบการวัดผลการดำเนินการมีความไวในการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง ความถี่ ในการทบทวน ผลการทบทวน (ถ้ามี)

10 การตอบคำถาม WHAT 4ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร
ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์

11 การตอบคำถาม เรื่องที่นำมาวิเคราะห์ วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และการนำมาใช้ในการทบทวนผลการดำเนินการและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1……. 2……. 3…….

12 การตอบคำถาม HOW 5การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

13 กลุ่มบุคคลที่ต้องการสื่อสารให้รับทราบ
การตอบคำถาม กลุ่มบุคคลที่ต้องการสื่อสารให้รับทราบ วิธีการสื่อสาร 1……. 2……. 3…….

14 การตอบคำถาม HOW 6การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน
ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้

15 การตอบคำถาม วิธีการที่ทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน
วิธีการที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้ วิธีการเข้าถึง บุคลากร 2.ผู้รับบริการ 3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.องค์กรอื่นๆ

16 การตอบคำถาม HOW 7การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย

17 การตอบคำถาม วิธีการทำให้เชื่อถือได้ วิธีการทำให้ปลอดภัย
วิธีการทำให้ใช้งานง่าย บุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 1….. 2….

18 การตอบคำถาม HOW 8การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม
ทันสมัย

19 วิธีการในการทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
การตอบคำถาม วิธีการในการทำให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ วิธีการในการทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 1.ฮาร์ดแวร์ 2.ซอฟแวร์

20 การตอบคำถาม HOW 9การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร
รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

21 การตอบคำถาม การจัดการความรู้ วิธีการ
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ การรับการถ่ายทอดความรู้ ที่มีประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่น การแสวงหาและแลกเปลี่ยน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

22 การตอบคำถาม HOW 10การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี
รวมทั้งสิ้น11ประการ

23 คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศและความรู้
การตอบคำถาม คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ วิธีการ 1.ความครอบคลุม 2.ความรวดเร็ว 3.ความถูกต้อง 4.ความทันสมัย 5.ความเชื่อมโยง 6.ความน่าเชื่อถือ 7.ความสามารถในการเข้าถึง 8.ความสามารถในการตรวจสอบ 9.การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 10.ความปลอดภัย 11.การรักษาความลับ

24 รายงานผลการดำเนินงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ Work Shop


ดาวน์โหลด ppt การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google