งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจากอาจารย์อ้อชุดที่28

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจากอาจารย์อ้อชุดที่28"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจากอาจารย์อ้อชุดที่28

2 อาจารย์อ้อ ภูมิใจเสนอ... องค์ความรู้ เรื่อง...ทุนชุมชน

3 ความหมายทุนชุมชน หมายถึง....ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และก่อให้เกิดผลผลิต เช่น ปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4 ประเภททุนชุมชน ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน

5 ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่มคน ทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ขีดความสามารถ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ความยากจน ร่ำรวยของคนในครัวเรือน เป็นต้น ตัวอย่างของทุนมนุษย์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น

6 ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพ รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคม ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ได้แก่ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ชมรม เครือข่าย สถาบัน เป็นต้น

7 ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต หรือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดำรงชีพของประชาชน ได้แก่การคมนาคม ขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

8 ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ และสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่ แหล่งธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้ำ ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่าแร่ธาตุ พลังงาน น้ำพุ พืชพันธุ์ธรรมชาติ เป็นต้น

9 ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรา รวมถึงโอกาสทางการเงินที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ ทุนการเงินที่มาจากการออมที่เป็นเงินสด เงินฝาก สัตว์เลี้ยง อัญมณี และทุนที่มาจากรายได้อื่น ได้แก่ เงินบำนาญ ค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐ และเงินกองทุนต่างๆ

10 ด้วยความรักและห่วงใย.....
จาก...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ

11 แล้วพบกันใหม่เมื่อคิดถึงกัน

12 อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 12


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจากอาจารย์อ้อชุดที่28

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google