งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนสมรส และ ระบบทะเบียนการหย่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนสมรส และ ระบบทะเบียนการหย่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนสมรส และ ระบบทะเบียนการหย่า

2 รับแจ้งจดทะเบียนสมรส

3 เมนูการทำงาน

4 ข้อมูลคู่สมรส

5 ข้อมูลทะเบียนสมรส

6 บันทึก

7 บันทึก (ต่อ)

8 ดำเนินการรับแจ้ง รายการที่ค้างอยู่

9 รายการทะเบียนสมรส ที่ยังไม่สมบูรณ์

10 บันทึกเพิ่มเติม

11 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

12 บันทึกเพิ่มเติม

13 จำหน่ายรายการทะเบียนสมรส

14 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

15 สาเหตุการจำหน่าย

16 โมฆะ

17 บันทึกเพิ่มเติม(โมฆะ)

18 คู่สมรสฝ่ายหญิงขอใช้นามสกุลเดิม

19 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

20 คู่สมรสฝ่ายหญิงขอให้นามสกุลเดิม

21 รับแจ้งจดทะเบียนการหย่า

22 เมนูการทำงาน

23 ระบุทะเบียนสมรส

24 ข้อมูลคู่หย่า

25 ทะเบียนสมรส

26 ทะเบียนการหย่า

27 บันทึก

28 บันทึก(ต่อ)

29 ทะเบียนการหย่า(ต่าง สนท.)

30 เลือกคู่สมรสที่ลงชื่อ ณ สนท. อื่น

31 ระบุข้อมูลทะเบียนสมรส

32 ข้อมูลคู่หย่า

33 ดำเนินการรับแจ้ง รายการที่ค้างอยู่

34 รายการทะเบียนการหย่า ที่ยังไม่สมบูรณ์

35 บันทึกเพิ่มเติม

36 ระบุข้อมูลทะเบียนการหย่า

37 บันทึกเพิ่มเติม

38 จำหน่ายทะเบียนการหย่า

39 ระบุข้อมูลทะเบียนการหย่า

40 สาเหตุการจำหน่าย

41 ทะเบียนสมรส และ ทะเบียนการหย่า
สรุปประเด็นที่สำคัญ การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง การจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ การจำหน่ายรายการ

42 การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง โปรแกรมคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว(คร.1)

43 การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง โปรแกรมคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว(คร.1)

44 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส

45 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส หากไม่ระบุเลขที่คำร้อง เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบ คร.2

46 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส ระบุเลขทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่จดทะเบียน การแก้ไขข้อมูล เพื่อระบุนามสกุลที่เลือกใช้

47 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนการหย่า
การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่ายหญิง ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนการหย่า เฉพาะกรณีที่ข้อมูลเก็บว่า ใช้นามสกุลสามี

48 การจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่
ใช้โปรแกรมบันทึกรับแจ้ง สามารถทำรายการและพิมพ์ใบสำคัญ (ยกเว้นเวลาที่จดทะเบียน) เพื่อถือไปได้ เมื่อกดปุ่มจัดเก็บจะแสดงหน้าจอ

49 การจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนอกสถานที่ เข้าโปรแกรมรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส เลือกหัวข้อ “ดำเนินการรับแจ้งรายการที่ค้างอยู่” เลือกหัวข้อ “แสดงรายการที่ค้างอยู่ทั้งหมด” เลือกรายการที่ต้องการ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นถ้ายังไม่ได้บันทึกเวลาที่จดทะเบียน กดปุ่มยืนยันเพื่อทำให้รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมบูรณ์

50 การรับแจ้งจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่

51 การจำหน่ายรายการ รายการทะเบียนสมรสและรายการทะเบียนการหย่า
ต้องเป็นรายการที่ ไม่สมบูรณ์ เท่านั้น(ยังไม่ได้กดปุ่มยืนยันรายการ) เมื่อจำหน่ายแล้ว ไม่สามารถนำเลขทะเบียนสมรสและทะเบียนการหย่ามาใช้ได้อีก


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนสมรส และ ระบบทะเบียนการหย่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google