งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to ASP.NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to ASP.NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to ASP.NET

2 ASP .NET เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเค ชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์นั้นได้สร้าง ASP.NET ขึ้นมาบนฐานจาก Common Language Runtime (CLR) ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาใดก็ได้ที่รองรับโดย ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กเช่น C# และ VB.NET เป็นต้น Common Language Runtime (CLR) คือเวอร์ชวลแมชีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก ใช้จัดการสภาพแวดล้อมสำหรับโค้ด MSIL โดย CLR จะ รันจากไบต์โค้ดที่เรียกว่า Microsoft Intermediate Language (MSIL)

3 การทำงานของ ASP.NET เขียนคำสั่งหรือสคริปต์ต่างๆ ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาทั่วๆไป แล้วนำมาเก็บไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการเรียกใช้งานจากเบราว์เซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็จะถูกแปลโดย Server Interpreter แล้วส่งผลที่ได้ส่งกลับไปเป็นภาษา HTML เนื่องจาก ASP สามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น VB, C# และภาษาอื่นๆ ดังนั้น นักพัฒนาเว็บไซต์จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีความรู้หรือต้องศึกษาในทุกภาษา ASP มีการทำงานแบบ Server Side ส่วน Web Browser ของฝั่ง Client จะทำหน้าที่ เพียงรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานทางฝั่ง Server เท่านั้น

4 Server Side Web Application

5

6 Language compilation in .NET

7 หน้าที่ของ CLR แปลโปรแกรมประยุกต์จากภาษา MSIL (microsoft intermediate language) ไปเป็น ภาษาเครื่อง โดยใช้ JUST IN TIME (JIT) เรียกให้รหัสภาษาเครื่องที่แปลแล้วทำงาน จัดสรรหน่วยความจำ และ Garbage Collection แจ้ง runtime error สนับสนุน debugging เนื่องจาก CLR และ Class Library อยู่ภายใน .Net Framework ไม่ได้อยู่ในไฟล์ .exe จึงทำให้ไฟล์ .exe ที่ได้มีขนาดเล็ก และการที่มี CLR คอยจัดการทรัพยากรทำให้แอพลิ เคชั่นที่รันผ่าน CLR มีเสถียรภาพที่ดี

8 ASPX ASPX เป็นชื่อรูปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยทั่วไป แล้วในไฟล์จะมีรหัสแบบ HTML หรือ XHTML ซึ่งใช้กำกับรูป แบบฟอร์ม หรือ เนื้อหาในหน้าเว็บ ในส่วนของโค้ดนั้น อาจจะอยู่ในหน้าเดียวกัน (Code Inline) ในแท็ก หรือ บล็อก <% รหัสที่ใช้ %> หรือแยกอยู่ในหน้าโค้ดออกมาต่างหาก (Code behind) เช่น default.aspx.vb หรือ default.aspx.cs

9 โครงสร้างของเพจ ASP.NET

10 ไฟล์ของ ASP .NET Account - for storing login and membership files
App_Data - for storing databases and data files Images - for storing images Scripts - for storing browser scripts Styles - for storing css styles

11 XML XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษามาร์กอัป ใช้สำหรับการ ให้ความจัดเจน ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล Richard Baldwin นิยาม ความหมายของ XML ไว้ ดังนี้ "XML ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและดูแล structured documents (เอกสารที่มี โครงสร้าง) ที่บรรจุ plain text (ตัว อักษร) โดยทำให้สามารถแสดงผล ในรูปแบบที่ หลากหลาย จุดประสงค์หลักของ XML คือการแยกส่วน ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การแสดงผล“ ภาษา XML และ HTML มีความเหมือน และแตกต่างกันอย่างไร

12 <bookstore> <book category="COOKING">
<bookstore>   <book category="COOKING">     <title lang="en">Everyday Italian</title>     <author>Giada De Laurentiis</author>     <year>2005</year>     <price>30.00</price>   </book> </bookstore>


ดาวน์โหลด ppt Introduction to ASP.NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google