งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA
อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการคำนวณและจัดการกับระบบข้อมูล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์แสดงได้ดังนี้ Application Program Operating System Hardware องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

3 ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์คือคำสั่งที่นักพัฒนาโปรแกรม(Programmer) พัฒนาขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) MOV 0,SUM MOV NUM, AC ADD SUM, AC STO SUM, TOT ภาษาระดับสูง (High-level Language) - FORTRAN, COBOL, BASIC เป็นต้น - PASCAL, C เป็นต้น (Structural Language : ภาษาเชิงกระบวนการ) - C++, Smalltalk, JAVA เป็นต้น (Object Oriented Programming : ภาษาเชิงวัตถุ)

4 ตัวแปลภาษา ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงจะต้องการตัวแปลภาษา (Language Translator) เพื่อแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาให้เป็นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ตัวแปลภาษาแบ่งเป็น 2 แบบคือ Compiler Interpreter

5 ตัวแปลภาษา : Compiler ขั้นตอนการทำงานของ Compiler Source code
Compiler checks for errors y n Executable Code CPU ขั้นตอนการทำงานของ Compiler

6 ตัวแปลภาษา : Interpreter
Source code 1 instruction Interpreter Executable Code CPU ขั้นตอนการทำงานของ Interpreter

7 หลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ
การห่อหุ้ม (Encapsulation) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้ object แต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งการพัฒนาโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ ได้ง่าย การสืบทอด (Inheritance) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้สามารถนำโปรแกรมที่พัฒนาแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายกว่าการเขียนโปรแกรมแบบเชิงกระบวนการ การมีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ง่าย

8 เทคโนโลยีจาวา Java Virtual Machine (JVM)
คือ Software program ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งอยู่ใน JRE ซึ่งมีหน้าที่จำลองคอมพิวเตอร์เสมือน (virtual machine) ขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆ ของเรา คอมพิวเตอร์เสมือนนี้จะทำหน้าที่ในการแปลไบต์โค้ด(bytecode) ไปเป็นภาษาเครื่องที่เหมาะสมกับแพตฟอร์มจริงๆ ของแต่ละเครื่อง Java Runtime Environment (JRE) เป็นเทคโนโลยีจาวาที่ใช้ในการรันโปรแกรมภาษาจาวา ที่จะรวบรวม class และ interface ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานของโปรแกรมภาษาจาวา Java 2 Software Developer Kit (J2SDK) เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยคอมไพเลอร์ (compiler) และดีบักเกอร์ (debugger) J2SDK JRE JVM

9 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาจาวา
*.java *.class

10 ขั้นตอนการทำงานของ JRE

11 "write once, run anywhere"

12 ตัวอย่างชุดพัฒนาโปรแกรม
Netbeans ของบริษัท Sun Microsystems ( Eclipse ของบริษัท IBM ( JBuilder ของบริษัท Borland ( JDeveloper ของบริษัท Oracle (

13 แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีจาวา

14 Java 2 Platform,Standard Edition
โปรแกรมจาวาที่อยู่บนแพลตฟอร์ม J2SE สามารถพัฒนาได้สองรูปแบบคือ โปรแกรมจาวาประยุกต์ (Java Application) คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทั่วไป โดยโปรแกรมแบบนี้จะทำงานภายใต้โปรแกรม interpreter โดยตรง ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้เป็น stand-alone โปรแกรมจาวาแอปเพล็ต (Java Applet) คือโปรแกรมภาษาจาวาที่จะทำงานภายใต้โปรแกรม web browser ที่มี JVM อยู่

15 Java 2 Platform,Standard Edition


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google