งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม) 2.1 2.2
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งที่ประชุมประจำเดือน สธ.วันที่ 31 สค.53 ห้อง สดถย. วาระ แจ้งเพื่อทราบ 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม) 2.1 2.2 3. ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ( 1 เรื่อง) 4. ติดตามงาน(6 KPI) โดย นายนิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล

2 เรื่องที่ 1 กิจกรรมเดือนกันยายน 2553
1-3 กย. สำรวจสถานการณ์สารปนเปื้อนในผักร้านเนื้อย่างเกาหลี 1-3 กย. มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ. เมืองทองธานี 13 กย. อบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านสมุนไพร จัดที่ปัญจดารา 90 คน อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. ที่ จ.ชลบุรี รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สค.-23 กย. รุ่นที่ 1 นครราชสีมา 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พย.-24 ธค. รุ่นที่ 4 นครราชสีมา 50 คน

3 เรื่องที่ 1 กิจกรรมเดือนกันยายน 2553
3 กย. ให้ผู้ประสงค์จะสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนไทย ภาคทฤษฏี(สอบใหม่) และสอบภาคปฏิบัติ ให้มาสอบดังนี้ วันที่ 1 ตค.53 เช้าสอบเวชกรรมภาคปฏิบัติ และ บ่ายผดุงครรภ์ภาคปฏิบัติ 2 ตค.53 เช้าสอบเภสัชกรรมทฤษฏีและบ่ายสอบปฏิบัติ 3 ตค.53 เช้าสอบนวดไทยทฤษฏีและบ่ายสอบปฏิบัต

4 ประเด็นนำเสนอเดือนนี้
ดู Video การกวดล้าง ยา อาหาร เครื่องสำอางเถื่อน จัดทำ โดย ทีวีไทย

5 เรื่องที่ 4 ข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.1 จับผู้ผลิตน้ำปลาไม่ได้มาตรฐาน โรงงานวิจิตร(ฮั่วฮะ) จ.สมุทรสงคราม มูลค่า 1.5 ล้านบาท(9 สค .53)

6 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพอำเภอ......................
กลุ่มงานคุ้มครองให้การสนับสนุน 1. ป้ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯอำเภอ 2. เอกสารเผยแพร่ 3. คู่มือการปฏิบัติงาน/เอกสาร 4. คู่มือกฎหมาย 5. ฝึกอบรมบุคลากร ด้าน การรวบรวมประมวลหลักฐาน สิ่งที่เตรียมเอง เช่น กล้องถ่ายรูป,เครื่องอัดเสียง,อาวุธป้องกันตัว ฯ รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ/ปรึกษา

7

8

9 เรื่องที่ 5 ติดตามงานตาม KPI
1. KPI 48 – ศูนย์ คบส.อำเภอ มี 23 อำเภอ 2. KPI 49.1 –การตรวจสถานประกอบการ(59%) 3. KPI – อาหารปลอดภัย 3.1 ตลาดสด ได้ %(เกณฑ์ 80%) 3.2 CFGT ได้ % (เกณฑ์ 85 %) 3.3 โรงครัวโรงพยาบาล ได้ 100 %(เกณฑ์ 100 %) 3.4 สารปนเปื้อน 4 สาร ได้ 78.6 %( เกณฑ์ 70 %)

10 ท่านเห็นอะไร


ดาวน์โหลด ppt 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google