งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การกำหนดเงื่อนไข. if - เลือกว่าทำหรือไม่ if if (เงื่อนไข) คำสั่ง;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การกำหนดเงื่อนไข. if - เลือกว่าทำหรือไม่ if if (เงื่อนไข) คำสั่ง;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การกำหนดเงื่อนไข

2 if - เลือกว่าทำหรือไม่ if if (เงื่อนไข) คำสั่ง;

3 { } if if - เลือกว่าทำหรือไม่ if (เงื่อนไข) { คำสั่ง;. คำสั่ง; }

4 เงื่อนไขเกิดจากการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบตัวเลขและตัวอักษร ใช้เครื่องหมาย > = <= ==!= &&||!

5 if - เลือกว่าทำหรือไม่ /* A program to decide if score is passed */ #include main() { int score; printf("Please enter your score : "); scanf("%d", &score); if ( score > 60 ) printf("Congratulations! You passed.\n"); } Please enter your score : 80 Congratulations! You passed. Please enter your score : 21 กรณีป้อนค่าสูงกว่า 60 กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 60 P 6.1 if

6 /* A program to decide if an age can be accepted */ #include main() { int age; printf("How old are you? "); scanf("%d", &age); if ( age >= 18 ) printf("Welcome to Sans Put.\n"); } P. 6.2 ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่า 18 ขึ้นไป How old are you? 25 Welcome to Sans Put. ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 18 How old are you? 12

7 เปรียบเทียบข้อความ ต้องใช้ฟังก์ชัน strcmp(ตัวแปร/”ข้อความ”1, ตัวแปร/”ข้อความ”2) ถ้าเท่ากัน จะได้ค่า == 0 ถ้าไม่เท่ากัน จะได้ค่า !=0 if (strcmp(Name, “QUIT”)!=0) printf (“Hello, %s “, Name); เช่น เปรียบเทียบว่าตัวแปร Name ไม่เท่ากับคำว่า “Quit”

8 /* A program to decide if an age can be accepted */ #include main() { char Name[20]; printf(“What is your name? "); scanf("%s", Name); if (strcmp(Name, “QUIT”)!=0) printf (“Hello, %s “, Name); } ผลลัพธ์ กรณีป้อนคำที่ไม่ใช่ QUIT What is your name? Sam Hello Sam. ผลลัพธ์ กรณีป้อนคำว่า QUIT What is your name? QUIT

9 if.. else – เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if else

10 /* A program to decide whether to pass or to fail */ #include main() { int score; printf("Please enter your score : "); scanf("%d", &score); if ( score > 60 ) printf("Congratulations! You passed.\n"); else printf("Sorry! You failed.\n"); } P 6.3 ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าสูงกว่า 60 Please enter your score : 80 Congratulations! You passed. ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 60 Please enter your score : 21 Sorry! You failed.

11 /* A program to decide if an age is acceptable or not */ #include main() { int age; printf("How old are you? "); scanf("%d", &age); if ( age >= 18 ) printf("Welcome to The Pub.\n"); else printf("Sorry! No Entry. Please come back in %d years.\n", 18-age); } P. 6.4 ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่า 18 ขึ้นไป How old are you? 25 Welcome to The Pub. ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 18 How old are you? 12 Sorry! No Entry. Please come back in 6 years.

12 /* A program to decide if an age can be accepted */ #include main() { char Name[20]; printf(“What is your name? "); scanf("%s", Name); if (strcmp(Name, “QUIT”)!=0) printf (“Hello, %s “, Name); else printf (“Bye!”); } ผลลัพธ์ กรณีป้อนคำที่ไม่ใช่ QUIT What is your name? Sam Hello Sam. ผลลัพธ์ กรณีป้อนคำว่า QUIT How old are you? QUIT Bye!

13 #include main() { int age; char citizen; printf("How old are you? "); scanf("%d", &age); printf("Are you a citizen? "); scanf("%c", &citizen); if ( age >= 18 || citizen == 'N') printf("Welcome to Sans Put.\n"); else printf("Sorry! No Entry.\n"); } P 6.6 ผลลัพธ์ กรณีอายุต่ำกว่า 18 แต่เป็นต่างชาติ How old are you? 15 Are you a citizen? N Welcome to Sans Put. ผลลัพธ์ กรณีอายุ 18 ขึ้นไป แต่ไม่ใช่ต่างชาติ How old are you? 25 Are you a citizen? Y Welcome to Sans Put. ผลลัพธ์ กรณีอายุ18 ขึ้นไป และเป็นต่างชาติ How old are you? 25 Are you a citizen? N Welcome to Sans Put. ผลลัพธ์ กรณีอายุต่ำกว่า 18 และไม่ใช่ต่างชาติ How old are you? 12 Are you a citizen? Y Sorry! No Entry.

14 /* A program to decide from a value whether to say yes or no */ #include main() { int x; printf("Enter a number : "); scanf("%d", &x); if ( x 2) printf("Yes.\n"); else printf("No.\n"); } P 6.7 ผลลัพธ์ กรณีป้อน 3 Enter a number: 3 Yes.

15 การทำหลายคำสั่งภายใต้เงื่อนไข ต้องใช้เครื่องหมาย {.... } ปิดไว้ { { { } } } if else

16 /* A program to decide whether to pass or to fail */ #include main() { int score; printf("Please enter your score : "); scanf("%d", &score); if ( score > 60 ) printf("Congratulations! You passed.\n"); else { printf("Sorry! You failed.\n"); printf("You must take this course again\n"); } printf(“Bye bye.”); } P 6.5 ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าสูงกว่า 60 Please enter your score : 80 Congratulations! You passed. Bye bye. ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 60 Please enter your score : 21 Sorry! You failed. You must take this course again. Bye bye.

17 /* A program to decide whether to pass or to fail */ #include main() { int score; printf("Please enter your score : "); scanf("%d", &score); if ( score > 60 ) { printf("Congratulations! You passed.\n"); printf(“You are good.\n"); } else printf("Sorry! You failed.\n"); printf(“Bye bye.”); } ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าสูงกว่า 60 Please enter your score : 80 Congratulations! You passed. You are good. Bye bye. ผลลัพธ์ กรณีป้อนค่าต่ำกว่า 60 Please enter your score : 21 Sorry! You failed. Bye bye.

18 #include main() { int score; printf("Please enter your score : "); scanf("%d", &score); if ( score > 60 ) { printf("Congratulations! You passed.\n"); if (score >=90) printf(“Super!”); else if(score >= 80) printf(“Good!”); } else { printf("Sorry! You failed.\n"); printf("You must take this course again\n"); } printf(“Bye bye.”); } Please enter your score : 98 Congratulations! You passed. Super! Bye bye. Please enter your score : 21 Sorry! You failed. You must take this course again. Bye bye. Please enter your score : 84 Congratulations! You passed. Good! Bye bye.


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การกำหนดเงื่อนไข. if - เลือกว่าทำหรือไม่ if if (เงื่อนไข) คำสั่ง;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google