งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 C Programming An Introduction. 2 Preprocessing Directives เขียนได้ 2 รูปแบบ #include คอมไพเลอร์จะทำ การค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ จากไดเร็คทอรีที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 C Programming An Introduction. 2 Preprocessing Directives เขียนได้ 2 รูปแบบ #include คอมไพเลอร์จะทำ การค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ จากไดเร็คทอรีที่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 C Programming An Introduction

2 2 Preprocessing Directives เขียนได้ 2 รูปแบบ #include คอมไพเลอร์จะทำ การค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ จากไดเร็คทอรีที่ใช้ สำหรับเก็บเฮดเดอร์ไฟล์โดยเฉพาะ ( ปกติคือ ไดเรกทรอรีชื่อ include) #include “ ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์ ” คอมไพเลอร์จะทำ การค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ จากไดเร็คทอรี เดียวกันกับไฟล์ source code นั้น แต่ถ้าไม่พบก็ จะไปค้นหาจากไดเรกทอรีที่ใช้เก็บเฮดเดอร์ไฟล์ โดยเฉพาะ main( ) หรือ void main( ) คือไม่รับค่าใด ๆ เข้ามา ประมวลผลภายในฟังก์ชั่น และจะไม่มีการคืนค่าใด ๆ กลับออกไปจากฟังก์ชั่นด้วย

3 3 Summary of major points so far Program execution begins at main( ) Key words are written in lower-case Statements are terminated with a semi-colon Text strings are enclosed in double quotes C in case sensitive, use lower-case and try not to capitalise variable names \n means position the cursor on the beginning of the next time Printf() can be used to display text to the screen The curly braces { } define the beginning and end of a program block

4 Input Your Name : _ Input Your Name : _ 4

5 5 Some of the formatters for printf are Cursor Control Formatters  \n newline  \t tab  \rcarriage return  \fform feed  \vvertical tab

6 6 Some of the formatters for printf are Variable Formatters  %ddecimal integer  %ccharacter  %sstring or character array  %ffloat  %edouble

7 7 Sample Program #include #include void main( ) { clrscr( ); printf("Hello World\n"); getchar( ); } Out put Hello World -

8 8 Sample Program #include #include void main() { int sum, value; sum = 10; value = 15; clrscr(); clrscr(); printf("%d\t%d\n", sum, value); getch(); getch();} Out put 10 15 -

9 9 Sample Program #include #include void main() { int sum, value1, value2; value1 = 10; value2 = 15; sum = value1+value2; clrscr(); printf("The sum of 10 and 15 is %d\n", sum); getch(); getch();} Out put The sum of 10 and 15 is 25 -

10 10 Sample Program Flowchart START INPUT X,Y SUM = X + Y PRINT SUM STOP

11 11 Sample Program Pseudocode : คือ การเขียนอัลกอริทึมโดยใช้ ประโยคภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายง่าย ๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้โดยทันที START READ X READ Y COMPUTE SUM = X + Y PRINT SUM STOP

12 12 Sample Program #include #include void main() { int sum, x,y; clrscr(); printf("Value of x is : "); /** INPUT X scanf("%d", &x); printf("Value of y is : "); /** INPUT Y scanf("%d", &y); sum = x+y; /** SUM = X+Y printf("sum of %d+%d is %d\n", x, y, sum); /** PRINT SUM getch(); }

13 13 Out put Value of x is : 1  รับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์ Value of y is : 2  รับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์ Sum of 1+2 is : 3


ดาวน์โหลด ppt 1 C Programming An Introduction. 2 Preprocessing Directives เขียนได้ 2 รูปแบบ #include คอมไพเลอร์จะทำ การค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ จากไดเร็คทอรีที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google