งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนับถือศาสนาในราชอาณาจักรกัมพูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนับถือศาสนาในราชอาณาจักรกัมพูชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนับถือศาสนาในราชอาณาจักรกัมพูชา
ร่องรอยหลักฐานทางศาสนาที่ค้นพบในกัมพูชาบ่งชี้ว่า มีศาสนาใหญ่จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธลัทธิหินยาน และลัทธิมหายาน ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย และลัทธิไวษณพนิกาย แพร่หลายเข้ามาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นบนแผ่นดินกัมพูชา ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกๆ แต่ศาสนาพราหมณ์ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นศาสนาสำคัญ และเจริญอย่างสูงสุดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากเป็นศาสนาของชนชั้นปกครองและเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองมาเป็นเวลายาวนานที่สุด ร่องรอยหลักฐานด้านศาสนสถานที่ยังหลงเหลือ แสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์มีบทบาทอย่างเด่นชัดต่อการสร้างบ้านเมือง การปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกๆ จนถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18

2 หลังจากนั้นมาศาสนาพุทธลัทธิมหายานจึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก กลายเป็นศาสนาสำคัญของบ้านเมืองแทนที่ศาสนาพราหมณ์อยู่ระยะหนึ่ง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาพราหมณ์จึงได้รับการฟื้นฟูให้เป็นศาสนาของบ้านเมืองอีกครั้ง จนกระทั่งเมืองพระนครล่มสลายลงในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ต่อมาเมื่อมีการ ฟื้นฟูบ้านเมืองใหม่ราชธานีย้ายลงมาอยู่ทางใต้ ศาสนาพุทธ ลัทธิเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น และกลายเป็นศาสนาสำคัญ ของบ้านเมือง และยังเป็นศาสนาประจำชาติมาจนทุกวันนี้

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt การนับถือศาสนาในราชอาณาจักรกัมพูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google