งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อนศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑,๑๒๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อนศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑,๑๒๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อนศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑,๑๒๔ ปี

2 หลักคำสอนที่สำคัญ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘
อริยมรรคมีองค์ ๘ นิพพาน

3 ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะ 3 ประการ แห่งสังขารธรรมทั้งหลาย คือ 1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ความบีบคั้น ความกดดัน ความไม่สบายกายและความไม่สบายใจ 3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน เนื่องจากไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามที่ใจต้องการได้

4 นิกายในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ๒. นิกายมหายาน

5 สัญลักษณ์ศาสนาพุทธ ธรรมจักร พระพุทธรูป ใบโพธิ์หรือต้นโพธิ์

6 ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ
ปัจจุบันศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศแถบเอเชีย จนได้นามว่าประทีปแห่งทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพราะชาวไทยกว่า ๙๐% เป็นพุทธศาสนิกชน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อนศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑,๑๒๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google