งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

2 คำชี้แจง 1.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้
1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือ เว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็น คลิปVDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก
เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันตกของ อินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุ ครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปีกระแสน้ำได้ไหลท่วม ท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม นัก ประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอารยธรรมที่ใหญ่จนติดอันดับของโลก

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
1.การปกครองและกฎหมาย ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการเมืองการปกครองและความมั่นคงของ สังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ 2.ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณได้มีการพัฒนาวิทยาการทางด้าน คณิตศาสตร์มาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์เลข 0 (ศูนย์) ขึ้นใช้ 3.ด้านการแพทย์ ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย กล่าวถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้เจ็บป่วยและในการบันทึกของเมกัสเธนีส

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร
1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เช่น ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัย โบราณเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์เลข 0 ทำให้มีหลักหน่วย สิบ ร้อย และพัน

7 นางสาว บุญฑริกา แสนหนองชาติ
จัดทำโดย นางสาว บุญฑริกา แสนหนองชาติ   เลขที่ ๒๔ ชั้น ม.๕/๑ 


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google