งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาค1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาค1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาค1)

2 Corruption Perceptions Index 2013 (CPI)
score rank Singapore 85 5 Hong Kong South Korea Malaysia Philippine Thailand (ประเทศไทยมีลำดับจาก )

3 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติบูรณาการเครื่องมือการ ประเมินระหว่าง Integrity Assessment Transparency Index Thailand Integrity & Transparency Index

4 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2555 ศึกษาแนวคิดทั้ง 2 ระบบ เพื่อบูรณาการเครื่องมือการ ประเมินคุณธรรมการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัด ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Index) โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา

5 มีการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) มีการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร EI= External Integrity Assessment II = Internal Integrity Assessment Integrity Assessment คุณธรรมการดำเนินงาน คอร์รัปชั่น สภาพแวดล้อม

6 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment)
คุณธรรมการดำเนินงาน ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ -จริยธรรม -คุณธรรม -ความรับผิดชอบ (ก่อน ระหว่าง และหลัง) -การบริหารจัดการ -สภาพแวดล้อมการทำงาน -พฤติกรรมการบริหารจัดการ -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

7 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment)
คอร์รัปชั่น ประสบการณ์ตรง (Experience) มุมมองการรับรู้ (Perception)

8 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment)
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมคุณธรรม คุณธรรมในการทำงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

9 โครงการดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index : TI)
ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดัชนีความมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการ ดัชนีความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคคลากรของหน่วยงาน คะแนนความโปร่งใสขององค์กร

10 การบูรณาการ Integrity Assessment &Transparency Index
TA IA Integrity & Transparency Assessment 5 องค์ประกอบ 1.ความโปร่งใส 2.การทุจริตคอรัปชั่น 3.ความรับผิดชอบ 4.วัฒนธรรมองค์กร 5.คุณธรรมในการทำงาน

11 วิธีการประเมิน การใช้ข้อมูลจากการสอบถามหน่วยงานรัฐที่รับการประเมินตอบ
แบบสำรวจแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนของส่วนราชการ โดย มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบสำรวจ การใช้การวัดการรับรู้ (perception) จากประสบการณ์ทางตรง และทางอ้อม จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร การใช้ข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก

12 ข้อมูลประกอบการประเมิน
ผลการตอบแบบสำรวจโดยมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง ผลการสำรวจจากมุมมองจากภายในและภายนอก ผลการประเมินขากตัวชี้วัดบางตัวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

13 การให้ค่าน้ำหนัก - โดยการใช้เทคนิคเดลฟายจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 0-100 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินต่ำมาก

14 พบกันใน KM #2 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment ) ของหน่วยงานภาครัฐ Thank you See U next time…^6^

15 จัดทำโดย... นางสาวภิญญดา รุ่งชวนนท์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ดาวน์โหลด ppt Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาค1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google