งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

2 ตัวอย่าง

3 เริ่มต้นใช้งาน ดาวน์โหลดได้ที่

4 1. เริ่มต้นใช้งาน 1. ตั้ง Folder ไว้ที่ Desktop > ตั้งชื่อ Folder
2. ใน Folder ให้ตั้ง Folder ไว้ 3 Folder คือ 1.Video 2. Music 3.Images 3. เลือก Video ไว้ใน Folder video เลือกเพลงไว้ใน Folder Music และเลือกภาพถ่ายไว้ใน Folder Images

5 1. เริ่มต้นใช้งาน

6 2. แนะนำการใช้งานเมนู Menu Bar เมนูการใช้คำสั่ง

7 2. แนะนำการใช้งานเมนู Window หน้าต่างใช้งาน

8 2. แนะนำการใช้งานเมนู Storyboard โครงร่างเพื่อการสร้างงาน Movie

9 2. แนะนำการใช้งานเมนู Monitor มุมมองขณะการสร้างงาน

10 2. แนะนำการใช้งานเมนู Menu Bar Window Monitor Storyboard

11 3. การเปิดโปรแกรม 1. Start > Program > Window Movie Maker
2. เปิดงานใหม่ที่ File > New Project ปรากฏหน้าจอดังนี้

12 4. การสร้าง Title Click ที่ Make titles or credit (หากไม่ปรากฏข้อความ
นี้ Click > Tasks)

13 4. การสร้าง Title 2. Click > Add title at the beginning of the movie 3. ใส่ข้อความ > Done, add title to movie 4. Click > Done

14 4. การสร้าง Title 5. หากต้องการแก้ไข เลือก Slide ที่ต้องการแก้ไข > Double Click > แก้ไขตามที่ต้องการ

15 5. การปรับแต่งรูปแบบการนำเสนอ Title
1. Click > Change the title animation 2. เลือกรูปแบบการนำเสนอ Title ตามที่ต้องการ กรณีที่อยากให้มี ตัวอักษรมากกว่า 1 บรรทัด สามารถเลือกที่ Title, Two Lines

16 5. การปรับแต่งรูปแบบการนำเสนอ Title
3. หากต้องการปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษร ให้ Click > Change the text font and color 4. ปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษรตามที่ต้องการ Click > Done

17 5. การปรับแต่งรูปแบบการนำเสนอ Title
3. หากต้องการปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษร ให้ Click > Change the text font and color 4. ปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษรตามที่ต้องการ Click > Done

18 6. การใส่ Clip Video 1. Click > Import Video > เลือก Clip Video ที่ต้องการใน Folder ที่ได้ตั้งไว้ 2. โปรแกรมจะนำภาพที่เลือกลงไว้ใน Collections

19 6. การใส่ Clip Video 3. ในกรณีที่ Clip video ที่นำมามีขนาดใหญ่ โปรแกรมจะแยก Clip ออกเป็น Clip ย่อย ๆ 4. ลาก Clip Video ที่อยู่ในหน้าต่าง Collections มาไว้ที่เฟรมที่ว่างของ Storyboard

20 6. การใส่ Clip Video 5. หากต้องการ Preview ดู Clip ให้ Click > Show Timeline > เลื่อน เมาส์ไปชี้ที่ Cursor ที่เป็นปุ่มสีฟ้าด้านบนของ Timeline และเลื่อน เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

21 6. การใส่ Clip Video 6. หากต้องการดูการตัดต่อที่สร้างไว้ให้ Click > Play ต้องการหยุด ให้ Click > ll ต้องการให้ Play แต่ต้นคลิก l<

22 7. การแก้ไข ปรับแต่ง Clip Video
1. Click > Show Timeline 2. หากต้องการตัด Clip ส่วนต้นหรือท้ายออก ให้นำเมาส์ไปวางไว้ที่ ส่วนต้นหรือส่วนท้ายของ Clip นั้นและลากเมาส์เข้าด้านในของ Clip

23 8. การใส่ Video Transition
1. Click >  บริเวณ Collections > Video Transition

24 8. การใส่ Video Transition
2. จะปรากฏ Transition Click > รูปแบบที่ต้องการแล้วลากเมาส์มา วางไว้ระหว่าง Clip Video 3. หากต้องการลบ Transition ให้ Click > Transition กด Delete ที่แป้น

25 9. การใส่ Video Effects 1. Click >  บริเวณ Collections > Video Effects

26 9. การใส่ Video Effects 2. จะปรากฏ Effects Click > รูปแบบที่ต้องการแล้วลากเมาส์มาวางไว้ ใน Clip Video

27 9. การใส่ Video Effects 3. ลบ Effects Click ที่ Video แล้ว Click ขวา Remove ออก

28 10. การใส่ Credit ตอนจบ เพื่อเป็นการบ่งบอกผู้จัดทำ หรือขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1. Click > Task > Make titles or credits > Add credits at the end of the movie จะปรากฎภาพดังนี้

29 10. การใส่ Credit ตอนจบ 2. ใส่ข้อความ > Done, add title to movie
3. หากต้องการแก้ไข เลือก Slide ที่ต้องการแก้ไข > Double Click > แก้ไขตามที่ต้องการ 4. หากต้องการปรับแต่งสี ขนาด การวางตัวอักษรทำเช่นเดียวกับการ การปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 5. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอ เลื่อน Scrollbar ไปที่ Credits และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

30 10. การใส่ Credit ตอนจบ

31 11. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงบน Clip หรือ ภาพถ่าย
1. Click > Clip Video หรือ ภาพถ่ายที่ต้องการ > Make titles or credits > Add title on the selected clip 2. ใส่ข้อความที่ต้องการ Click > Done 3. หากต้องการแก้ไขข้อความให้ Double Click > กล่องข้อความ บริเวณ Storyboard ด้านล่างของ Clip Video หรือภาพถ่ายที่ได้ใส่ ข้อความดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับการปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 4. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอให้ Click > Change the title Animation ทำเช่นเดียวกับการปรับ Title

32 11. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงบน Clip หรือ ภาพถ่าย

33 11. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงบน Clip หรือ ภาพถ่าย
1. Click > Clip Video หรือ ภาพถ่ายที่ต้องการ > Make titles or credits > Add title before the selected clip (หรือ Add title after the selected clip) 2. ใส่ข้อความที่ต้องการ Click > Done, add the title movie 3. หากต้องการแก้ไขข้อความให้ Double Click > กล่องข้อความ บริเวณ Storyboard ด้านล่างของ Clip Video หรือภาพถ่ายที่ได้ใส่ ข้อความดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับการปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 4. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอให้ Click > Change the title Animation ทำเช่นเดียวกับการปรับ Title

34 12. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรหน้าหรือหลังภาพถ่าย

35 13. การ Save งานตัดต่อ 1. Click > File > Save Project as > ตั้งชื่อ > เลือกที่เก็บ > Save

36 14. การใส่เพลง 1. Click > Tasks > Import audio or music > เลือก Folder Music ที่ได้ตั้งไว้ที่ Desktop > เลือกเพลงที่ต้องการ> เลือกที่เก็บ > Save 2. Click เพลงที่เลือกค้างไว้แล้วลากเมาส์มาใส่ใน Storyboard 3. การปรับแต่งแพลงแก้ไขเพลงทำเช่นเดียวกับการแก้ไข Clip Video

37 14. การใส่เพลง

38 15. การ Save งานให้เป็น Movie
1. Click > File > Save Movie File > My computer > Next 2. ตั้งชื่อ Movie > Browse > หาที่จัดเก็บ > Next > Next > Saving Movie นามสกุล .wmv 1 เรื่อง

39 15. การ Save งานให้เป็น Movie

40 การบ้าน งานเดี่ยว ทำวีดีทัศน์การให้ความรู้ทางสุขภาพ ความยาว 5 นาที ส่งภายใน 31 สิงหาคม 2555 ส่งเป็นไฟล์ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 6


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google