งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 ปัญหากิจกรรมปราชญ์ ปัญหาจากอุทกภัย ปราชญ์ยังไม่ได้รับ GAP

3 ปัญหาและอุปสรรค การเลี้ยงในบ่อดิน
ขาดปัจจัยในการผลิต (เงินทุน,เครื่องมือและอุปกรณ์) ขาดความรู้ในด้านการเลี้ยง และมาตรฐาน GAP ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

4 ปัญหาและอุปสรรค การเลี้ยงในกระชัง อยู่ระหว่างการต่ออายุทะเบียนฟาร์ม
ปลาตาย ขาดแคลนลูกพันธุ์ อยู่ระหว่างการขออนุญาตเลี้ยงปลาในที่สาธารณะ

5 ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายเดี่ยว
ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายเดี่ยว อยู่ระหว่างการขออนุญาตเลี้ยงปลาในที่สาธารณะ ขาดความรู้ในด้านการเลี้ยงและมาตรฐาน GAP ไม่ให้ความสำคัญที่จะขึ้นทะเบียนฟาร์ม ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีให้กับ อบต. หรือกรมเจ้าท่า ไม่มีเวลาในการให้ข้อมูล การตลาด

6 ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นัดหมายเกษตรกร มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานบ่อย แบบฟอร์มล่าช้าทำให้มีเวลาในการทำงานน้อย เกิดปัญหาในการส่งมอบงานให้กับศูนย์เพราะมีการเปลี่ยนแผนงาน

7 ปัญหาความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรอยู่ระหว่างการขออนุญาตเลี้ยงในที่สาธารณะ เกษตรกรยังไม่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม ขาดการจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์ม เกษตรกรบางรายเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพไม่สามารถที่จะพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP เอกสารไม่พร้อมในการขอขึ้นทะเบียนฟาร์ม (โฉนดที่ดินยังไม่แบ่งแยก)

8 ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ
ควรจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในปีต่อไป ขาดความชัดเจนของระยะเวลาการจ้างงาน มีปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ควรมีงบประมาณในส่วนการจัดประชุมแนะนำโครงการ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google