งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. ข้าพเจ้ามักจะจัดการ ความเครียดได้ดีอย่าง รวดเร็วทุกวัน 2. ข้าพเจ้ามักจะสามารถ ตัดสินผู้อื่นว่า เป็นบุคคล ที่มีคุณค่าทั้งสิ้น จึง เครียดไม่มากนัก 3. ข้าพเจ้าเข้าใจสารจาก ประเด็นความคิดเห็นของ ผู้อื่นได้อย่างคล่องตัว

4 คำถาม คำถามคำถาม 4. ข้าพเจ้ามักจะมุ่งจับ ประเด็นรับสารที่เป็น ข้อเท็จจริง มากกว่า การ จับประเด็นรับสารตาม การตีความแบบยกตน ข่มท่าน 5. ข้าพเจ้ามักจะฟัง เพื่อ จับประเด็นรับสารในด้าน ความหมายทั้งนัยตรง ( ข้อเท็จจริง ) และนัย ประหวัด ( โดยอ้อมที่บ่ง บอกถึงความรู้สึกและ อารมณ์ ) โดยสรุปได้ อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว มาก

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบ ถามคําถามเพื่อให้เกิด ความกระจ่างแจ้ง และ ความเข้าใจถ่องแท้ใน สารนั้น ๆ 7. ข้าพเจ้ามักจะไม่ยับยั้ง ชั่งใจในการตัดสิน พิจารณาสารที่ผู้พูด กําลังกล่าว จนกระทั่ง เขากล่าวจบลง 8. ข้าพเจ้ามักจะไม่ สามารถใช้สติได้อย่าง สงบในการประเมินสาร เชิงตรรกะ และความ สอดคล้องต้องกันดีใน สารที่ผู้พูดกําลังกล่าว ออกมา

6 คำถาม คำถามคำถาม 9. ในระหว่างการฟังสาร ข้าพเจ้ามักจะขึ้นเสียง กับผู้พูด 10. ข้าพเจ้าพยายามต่อ ถ้อยเสริมความในการฟัง สาร ด้วยน้ำเสียงโกรธ มาก

7 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

8 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click กลับสู่หน้า หลัก Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google