งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)
ทฤษฎีทางอาชีพ ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory) ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development) ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความต้องการทางจิตวิทยา
Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทางพัฒนาการของอัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)
โรว์สรุปว่า ความแตกต่างของบุคคลในการเข้าสู่อาชีพนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์วัยเด็ก โดยเฉพาะอิทธิพลในการเลี้ยงดูที่พ่อแม่มีต่อลูกจะมีผลต่อบุคลิกภาพการเข้าหาหรือไม่เข้าหาผู้อื่นของเด็ก และมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพประเภทอยากทำร่วมกับผู้อื่น หรือหลีกหนีจากผู้อื่น

5 โรว์เน้นความสำคัญของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความต้องการ ที่มีผลต่อการเลือกทิศทางอาชีพของบุคคล

6 หลักการใหญ่ๆ ของโรว์ มีดังนี้
พันธุกรรมพันธุกรรม จะเป็นตัวกำหนดและจำกัดในการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ แต่คุณลักษณะบางอย่างก็ไม่อยู่ในอิทธิพลของพันธุกรรม

7 2. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งประสบการณ์เฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน จะกำหนดทิศทางพัฒนาการของคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จากพันธุกรรม

8 ประสบการณ์ความพึงพอใจ หรือความคับข้องใจ
ในวัยเด็กจะกำหนดทิศทางความสนใจของบุคคล

9 แบบแผนความสนใจที่เด่นชัด จะถูกกำหนดโดยพลังทางจิต (Psychic Energy)

10 5. แรงจูงใจจะนำไปสู่ความสัมฤทธิผลนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ และความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการนั้น

11 ซักถาม-อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google