งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน
(รายบุคคล) ประเสริฐ สุภิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ (ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 Tel :

2 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ

3 สมรรถนะหลักและ สายงาน
ความรู้กลุ่มสาระที่สอน ประเมิน

4 การประเมินสมรรถนะ 2. เพื่อนครู : ประเมินครูผู้สอน
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการ ครูผู้สอน : ประเมินตนเอง 2. เพื่อนครู : ประเมินครูผู้สอน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเมิน ครูผู้สอน

5 เครื่องมือประเมิน !! มี 2 ตอน
แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน มี 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน ตอนที่ 2 แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ ครูผู้สอน(แบบประมาณค่า)

6 เนื้อหาการประเมิน ตอนที่ 2 2 สมรรถนะหลัก 100 ข้อ
1 สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ 41 ข้อ) 2 สมรรถนะสายงาน (5 สมรรถนะ 59 ข้อ)

7 เครื่องมือประเมิน !! แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ปฏิบัติน้อยที่สุด = 1 ปฏิบัติน้อย = 2 ปฏิบัติปานกลาง = 3 ปฏิบัติมาก = 4 และปฏิบัติมากที่สุด = 5

8 การดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
สพฐ.สร้างเครื่องมือต้นฉบับและคู่มือ สพท./ศกม.จัดทำเครื่องมือ บันลง CD แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สถานศึกษาจัดพิมพ์เครื่องมือ ครู 1 คน : 3 ชุด สถานศึกษาดำเนินการประเมิน 15 – 28 ก.พ. 53 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ส่ง สพท./ศกม.

9 การดำเนินงานระดับสถานศึกษา
วิธีการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน A แบบประเมิน ครูผู้สอน B ครูผู้สอน C

10 การให้คะแนนและแปลผล คะแนนฐานนิยมหรือมัธยฐาน (Mode-Median)
คุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับ คะแนนรายข้อ (1 – 2 – 3 – 4 – 5) คะแนนฐานนิยมหรือมัธยฐาน (Mode-Median) คำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

11 การให้คะแนนและแปลผล เทียบกับเกณฑ์ในการแปลผล
การแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สูง ปานกลาง ตั้งแต่ 3.00 ลงมา ต่ำ

12 การประเมินสมรรถนะครูผู้สอน
โปรแกรมประมวลผล การประเมินสมรรถนะครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google