งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินสมรรถนะครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินสมรรถนะครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินสมรรถนะครู
ลาวัลย์ ทีคำ

2 ขอบเขตการประเมิน สมรรถนะครูรายบุคคล
1. ประเมินสมรรถนะหลักและสายงาน 2. ประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน สังกัด สพฐ. ทุกคน

3 คุณลักษณะอื่นๆ (characteristics)
คุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สมรรถนะ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ความสามารถ (ability) คุณลักษณะอื่นๆ (characteristics)

4 กรอบสมรรถนะ คุณภาพการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู (คุรุสภา)
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5 การประเมินสมรรถนะหลักและสายงาน
สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional competency)

6 สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

7 สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน 6 สมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้นำครู การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

8 ผู้ถูกประเมิน ผู้ใช้แบบประเมิน 1. ครูผู้สอน: ประเมินตนเอง
ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนสังกัด สพฐ. ทุกคน ผู้ใช้แบบประเมิน 1. ครูผู้สอน: ประเมินตนเอง 2. เพื่อนครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา

9 มี 2 ตอน ลักษณะของแบบประเมิน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 5 ข้อรายการ
(check list) ตอนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 100 ข้อรายการ (rating scale)

10 การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน
ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย ความตรงด้านเนื้อหา ความตรงด้านโครงสร้าง

11 การใช้แบบประเมิน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (check list) 5 ข้อรายการ เพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา อายุราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถนัด

12 rating scale 5 ระดับ การใช้แบบประเมิน
ตอนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 100 ข้อรายการ สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) 41 ข้อ สมรรถนะประจำสายงาน (6 สมรรถนะ) 59 ข้อ rating scale 5 ระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

13 ส่วนหัวของแบบประเมิน
ชื่อ (ผู้ถูกประเมิน) โรงเรียน สพท ผู้ประเมิน ตนเอง เพื่อนครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท้ายของแบบประเมิน ลงชื่อ ผู้ประเมิน ( ) ตำแหน่ง

14 ครู A ผู้ประเมิน ผอ. C ผู้ประเมิน ครู A ผู้ถูกประเมิน ครู B ผู้ประเมิน

15 การจัดทำแบบประเมิน สพฐ.จัดทำต้นฉบับและคู่มือให้ สพท.และศกม.
สพท.และศกม. จัดทำ CD ให้สถานศึกษา สพท.และศกม. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สถานศึกษาจัดพิมพ์ (print) แบบประเมิน สำหรับครูทุกคน (ครู 1 คน : แบบประเมิน 3 ฉบับ)

16 ระยะเวลาในการประเมิน
ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt การประเมินสมรรถนะครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google