งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University CIS511 Information System Architecture สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ Asst.Prof.Dr.Surasak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University CIS511 Information System Architecture สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ Asst.Prof.Dr.Surasak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University CIS511 Information System Architecture สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing surasak.mu@spu.ac.th mungsing@gmail.com http://www.spu.ac.th/teacher/surasak.mu

2 Lecture 06 Client-Server Architecture

3 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client – Server Architecture

4 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client / Server คืออะไร Client / Server ประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผล 2 ส่วนคือ Client : เป็น Software Module ที่ต้องอาศัย Module ด้าน Server เพื่อประมวลผลบางประการ โดยการส่ง Request ไป เพื่อขอบริการจาก Server 1 ตัวหรืออาจมากกว่า Server : มี Module ทำหน้าที่รอรับ Request จาก client แล้ว ทำการ Process ตามความเหมาะสม แล้วส่งผลลัพธ์คืนไปยัง client บางครั้ง Server สามารถทำตัวเป็น Client เพื่อขอรับ บริการบางอย่างจาก Server อื่น ๆ ได้ (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

5 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client / Server Computing การออกแบบ Application ให้มีการทำงานแบบแยกกันเป็น โมดูลๆ(Modular approach to application design) เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานและการ Share เป็นการออกแบบ Application ที่สามารถใช้งานบน hardware ใดๆก็ได้(Hardware-independent to application Design) (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

6 SPU Information Science Institute of Sripatum University Modular approach ออกแบบจากข้อเท็จจริงที่ว่า Application ทำงานได้หลาย ฟังก์ชัน Presentation Logic หรือวิธีที่ User จะติดต่อหรือโต้ตอบกับ ระบบ Business Logic หรือวิธีการกำหนดเงื่อนไข เช่น วิธีกำหนด เงื่อนไข การคำนวณต่างๆ Database Logic หรือวิธีการเก็บข้อมูล การเรียกค้น การจัดการ ข้อมูล Database Logic Business Logic Presentation Logic Disk driveApplication Terminal (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

7 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client/Server Configuration การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดต่อ Function Area หนึ่งๆ จะไม่มีผลกระทบต่อ Function Area อื่น ๆ Database Logic Business Logic Presentation Logic Disk drive Server Process with Database Logic Terminal Request Reply Client Process with Presentation Logic and Business Logic (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

8 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client Server Architecture A network architecture in which each computer or process on the network is either a client or a server. Source: http://webopedia.lycos.com

9 SPU Information Science Institute of Sripatum University Components Clients Servers Communication Networks Client Server Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

10 SPU Information Science Institute of Sripatum University Applications that run on computers Rely on servers for Files Devices Processing power Example: E-mail client An application that enables you to send and receive e-mail Clients Clients are Applications Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University Servers Computers or processes that manage network resources Disk drives (file servers) Printers (print servers) Network traffic (network servers) Example: Database Server A computer system that processes database queries Servers Manage Resources Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

12 SPU Information Science Institute of Sripatum University Communication Networks Networks Connect Clients and Servers Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

13 SPU Information Science Institute of Sripatum University Client–Server Computing Process takes place on the server and on the client Servers Store and protect data Process requests from clients Clients Make requests Format data on the desktop Client-Server Computing Optimizes Computing Resources Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

14 SPU Information Science Institute of Sripatum University Application Functions Software application functions are separated into three distinct parts Client: Presentation & Application Logic Server: Data Management Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University Application Components Data Management Application Logic Presentation 3 Logical Tiers 1 2 3 Database Applications: Most common use of client-server architectures Thin Client Fat Client 2 Client Types Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

16 SPU Information Science Institute of Sripatum University Thin or Fat Thin client and Fat Server การประมวลผลส่วนใหญ่เกิดที่ Server ทำให้ client ไม่ต้องใช้ เครื่องประสิทธิภาพสูง Thin Server and Fat Client การประมวลผลส่วนใหญ่เกิดที่ client ทำให้ต้องใช้ client ประสิทธิภาพสูงกว่า (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

17 SPU Information Science Institute of Sripatum University Middleware Software that connects two otherwise separate applications Example: Middleware product linking a database system to a Web server Client: Requests Data via Web Database Server: Manages Data Web Server: Presents Dynamic Pages Middleware Links Applications Source: Kathleen R. Murray, Ph.D

18 SPU Information Science Institute of Sripatum University Types of Servers Application Servers Audio/Video Servers Chat Servers Fax Servers FTP Servers Groupware Servers IRC Servers List Servers Mail Servers News Servers Proxy Servers Telnet Servers Web Servers Source: http://webopedia.lycos.com

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University รูปแบบของ Client/Server Database Logic Business LogicPresentation Logic Server Database Server Model Client Database Logic Business LogicPresentation Logic Server Split Business Logic Model Client Business Logic Database Logic Presentation Logic Server Presentation Client Model Client Business Logic (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

20 SPU Information Science Institute of Sripatum University Software Sharing เป็นการออกแบบให้ application สามารถ Share Logic กันได้ งานหลาย ๆ งานอาจเรียกใช้ Module เดียวกัน หรือ Module หนึ่ง อาจถูกเรียกใช้โดย Application มากกว่า 1 ตัว ลดปัญหาการเขียน Logic ซ้ำหลายๆ ครั้งใน Application หลายตัว (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University Hardware - Independent Approach Application ถูกออกแบบให้สามารถใช้กับ Hardware หลากรูปแบบ สามารถใช้งานในลักษณะ Stand Alone หรือ Network File/Print Server Database Server Clients Request and Responses Bus. Logic Pres. Logic (Source: เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร)

22 SPU Information Science Institute of Sripatum University มาตรฐาน client / server มาตรฐานกำหนดว่า Client / Server ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร Client เข้าถึง Server และ Server ทำงานตามที่ Client ต้องการอย่างไร ระบบการ Interface ระหว่าง Client กับ Server ด้วย Middleware middleware คือ ตัวกลางของระบบ Interface ระหว่าง Client + Server ช่วยให้ Client และ Server สามารถพูดคุยกันได้ ORB(Object Request broker) ให้บริการติดต่อสื่อสารระหว่าง Client + Server ODBC(Open Database Connectivity) เทคโนโลยี ที่ยอมให้ client 1 เครื่องสามารถเชื่อมโยงกับ Database หลายยี่ห้อได้

23 SPU Information Science Institute of Sripatum University

24 SPU Information Science Institute of Sripatum University


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University CIS511 Information System Architecture สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ Asst.Prof.Dr.Surasak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google