งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการส่ง Tele-pathology ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของแพทย์ผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาล (The Tele-pathology delivered to physician’s personal computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการส่ง Tele-pathology ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของแพทย์ผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาล (The Tele-pathology delivered to physician’s personal computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการส่ง Tele-pathology ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของแพทย์ผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาล (The Tele-pathology delivered to physician’s personal computer through the hospital network) วัชระ สร้อยคำ, สุเมธี ธนังกุล, สมศรี ดาวฉาย, ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์, ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงค์ และ พิเชฐ พงศาภักดี โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Introduction Microscope

3 Telemedicine “ The use of medical information exchanged from one site to another via electronic communications for the health and education of the patient or healthcare provider and for the purpose of improving patient care. Telemedicine includes consultative, diagnostic, and treatment services ” Tele-pathology “ The use of telecommunications technology to facilitate the transfer of image-rich pathology data between remote locations for the purposes of diagnosis, education, and research ” Introduction

4 1. Hardware part Personal computer, Digital camera, Microscope and Computer network 2. Software part Tele-pathology Information, Tele- pathology Live Observation, Tele- pathology Picture and Tele-pathology Movie Materials and Methods

5 Hardware part Digital Camera Microscope Figure 1. Design of hardware system Computer Microscope USB Cable

6 Hardware part Figure 2. Tele-pathology connect to hospital network system

7 Hardware part The computer controlling through network system is DDE (Dynamic Data Exchange) Figure 3. Data transferring form Server to Client Server Program Client Program

8 Software Part 1. Tele-pathology Information: show text data of specimen, patient, staff and diagnostic 2. Tele-pathology Live Observation: show real-time observation 3. Tele-pathology Picture: show picture files (bmp, tiff, png, jpeg) 4. Tele-pathology Movie: show movie files (avi)

9 Software Part Tele-pathology Information Tele-pathology Picture Tele-pathology Movie Tele-pathology Live Observation

10 Tele-pathology Information

11 Tele-pathology Live Observation

12

13

14 Tele-pathology Picture

15

16

17 Tele-pathology Movie

18

19

20 1. Hardware - Digital camera (Quality of picture) : resolution : noise : contrast : color Figure 4. Digital Camera Result & Discussion

21 2. Software - Tele-pathology Information - Tele-pathology Live Observation - Tele-pathology Picture - Tele-pathology Movie Result & Discussion

22 Conclusion Tele-pathology is friendly, efficiency and performance to use. - Remote Diagnostics - Remote Teaching - Remote Discussion/Consultation - Research collaboration - remote. Histology HematologyMicrobiologyParasitology Urinology

23 Conclusion Furthermore 1. Performance and quality of digital camera. 2. Format report 3. Controls stage, objective lens, course and fine adjustment 4. Standard of Medical Data Transfer

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการส่ง Tele-pathology ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของแพทย์ผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาล (The Tele-pathology delivered to physician’s personal computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google