งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA
by Shaun Narine บรรยายโดย อาจารย์กุสุมา ถาวร

2 Shaun Narine is assistant professor of political science at St
Shaun Narine is assistant professor of political science at St. Thomas University (Canada).

3 Title Explaining Asean Author(s) Shaun Narine Date 1 Jan 2002
Bibliographic information Title Explaining Asean Author(s) Shaun Narine Date Jan 2002 Pages ISBN

4 About This Book Is ASEAN the foundation of a strong regional community in Southeast Asia?

5 Or is it an instrument used by its members to advance their individual interests?

6 หัวข้อนำเสนอ 2. การนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาที่สอน
1. Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA 2. การนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาที่สอน 3. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ

7 Association of Southeast Asian Nations

8 Welcome to the ASEAN Secretariat
Asean Secretariat building inaugurated on 9 May 1981

9 The Establishment of ASEAN
Bangkok, 8 August 1967

10

11 ASEAN Member Countries
Lao PDR Myanmar Thailand Viet Nam Brunei Darussalam Philippines Malaysia Cambodia Indonesia Singapore

12 Goals of ASEAN 1. To accelerate the economic growth social progress
cultural development social progress

13 2. To promote regional peace and stability

14 partnership in dynamic development
ASEAN VISION 2020 partnership in dynamic development

15 single market and single production base
ASEAN GOAL: ECONOMIC INTEGRATION single market and single production base free flows of goods, services, investment, and skilled labors

16 ASEAN Free Trade Area Launched in January 1992 To eliminate tariff
barriers among the Southeast Asian countries with a view to integrating the ASEAN economies into a single production base and creating a regional market of 500 million people.

17 To promote Southeast Asia as a single tourism destination.
ASEAN Tourism To promote Southeast Asia as a single tourism destination.

18 EXTERNAL RELATIONS: Outward-looking ASEAN

19 EXTERNAL RELATIONS Dialogue Partners
Australia, Canada, China, India, Japan, European Union, New Zealand, Republic of Korea, Russian Federation, United States of America

20 Inter-regional cooperation
EXTERNAL RELATIONS Inter-regional cooperation ASEM APEC ASEAN + 3

21 ASEAN is becoming a more vital and meaningful economic institution, and economics may be the foundation of its future activities.

22 However, its roles as a major political and security player in Southeast Asia are now at stake. In these areas,

23 the 12th ASEAN Summit The proposed Cebu International Convention Center (Megadome), upcoming venue of the 12th ASEAN Summit

24 2. การนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาที่สอน
จาการอ่านตำราวิชาการเล่มนี้ทำให้ทราบมุมมองของนักวิชาการชาวต่างประเทศ เกี่ยวกับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย ASEAN ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการบรรยายวิชามิติทางสังคมและเศรษฐกิจ SOC 301 ในประเด็นASEAN ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของสมาชิก ASEAN และได้ทราบถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายนอก ASEAN เช่นกัน และคำถามที่ผู้แต่งได้ถาม ก็สามารถนำมาถามนักศึกษาในห้องเรียนได้เช่นกัน 1. อาเซียนเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งหรือมั่นคงหรือไม่อย่างไรจงอธิบาย 2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ASEAN 3. ASEAN ในอนาคต

25 3.ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
ได้ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN มากขึ้นและเป็นแนวทางในการนำมาประกอบการเขียนเอกสารประกอบการสอน ต่อไปในอนาคต ข้อเสนอแนะ ปัจจุบัน ASEAN มีการรวมกลุ่มที่เรียกว่า ASEAN + 3 ดังนั้น นอกจากภาษาอังกฤษจะมีความจำเป็นต่อนักศึกษาในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญต่อการศึกษาภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี มากขึ้น

26 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google