งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology and Public Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology and Public Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology and Public Management
Revolution in Public Administration New Public Administration

2 สภาพแวดล้อมขององค์กรภาครัฐ
Public Sector

3 รูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐ: ปัจจุบันและแนวโน้ม
รูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐ: ปัจจุบันและแนวโน้ม 1. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ e - government 3. Decentralization and private participation

4 การนำ Information Technology (IT) มาใช้ในการบริหารราชการ
e-World e-APEC / e-ASEAN e-Thailand / e-Society/e-Government e-Public Administration / e-doctoral student

5 e-Government e-Government คือวิธีการบริหารจัดการภาครัฐโดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของภาครัฐ ปรับปรุงบริการแก่ประชาชน และบริการด้าน ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม โดยที่การดำเนินการเป็นแบบ G2G , G2B , G2C

6 ผลประโยชน์ของ IT ในการบริหารภาครัฐ
1. economies and efficiencies 2. equal access to government for all 3. speedy response to the needs of the governed 4. transparent governance with growing accountability 5. empowerment through information

7 The Worldbank’s e-Government Website
www1.worldbank.org/publicsector/egov 1. Better Service Delivery to Citizens 2. Improved Services for Business 3.Transparency and Anticorruption 4. Empowerment through Information 5. Efficient Government Purchasing

8 Better Services Delivery to Citizens
www1.worldbank.org/publicsector/egov ดูในเอกสารเพิ่ม

9 การพัฒนาการ e - government in Thailand

10 บริการข้อมูลข่าวสาร (Online Information Services)
เป็นการบริการข้อมูลแบบออนไลน์ของภาครัฐที่ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมีโครงการนำร่อง ดังนี้ ข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลนิติบัญญัติ รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ e-Economics โครงการ e-Finance

11 การบริการเชิงพาณิชย์ (Transaction Services)
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจของหน่วยงาน ของรัฐ โดยมีโครงการนำร่อง ดังนี้ โครงการ e-Registration ครงการ e-Revenue โครงการ e-Industry โครงการ e-Investment โครงการ e-Service สำนักงานกพ

12 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมดำเนินการระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี โครงการนำร่อง ดังนี้ โครงการ e-Revenue โครงการ e-Financial โครงการ e-Payment

13 การจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
เป็นการกำหนดกรอบ แนวทาง และมาตรฐานสำหรับขบวนการจัดซื้อ เพื่อส่งเสริมและร่วมผลักดันให้เกิดระบบการจัดซื้อจัดจ้างบน internet โดยมีโครงการนำร่อง ดังนี้ โครงการ e-Procurement ครงการ e-Auction

14

15 E- Governement Initiatives Worldwide

16 e-Government Rankings in 2003 Darrel M West, Center for Policy Study, Brown University
Singapore United States Canada Australia Taiwan Turkey Great Britain Malaysia Austria Switzerland China New Zealand Finland Philippines Denmark Hong Kong Thailand

17 National Information Infrastructure


ดาวน์โหลด ppt Information Technology and Public Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google