งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินตามจริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินตามจริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินตามจริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา
พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

2 ลำดับการนำเสนอ มองภาพรวม แบบประเมินตนเอง ถาม-ตอบ

3 ไปสู่ เป้าหมาย ที่ท้าทายด้วยกัน ทั้งคณะ มองภาพใหญ่

4 7. ผลลัพธ์ 6 . การจัดการ กระบวนการ 5 การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3 ผู้เรียนและ ผมสดสส 1 .การนำ องค์กร 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

5 ศึกษาค่านิยมหลัก/OP/หมวดต่างๆ
7. ผลลัพธ์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การมุ่งเน้น ผู้เรียนและ ผมสดสส 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย อธิบายความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลัก เนื้อหาในเกณฑ์รางวัล และผลลัพธ์ ขอให้ผู้สอนอธิบายรายละเอียดภายใน Hamburger Model ด้วยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ โครงร่างองค์กร เกณฑ์หมวดที่ 1-6 และผลลัพธ์ รวมทั้งขอให้อธิบายความเชื่อมโยงของลูกศรที่เชื่อมโยงระหว่างกันว่าหมายความว่าอย่างไร

6 แบบประเมินตนเอง คำถาม 103 ข้อที่ให้ตอบระดับ 1-5
ครอบคลุมทั้ง 7 หมวดของเกณฑ์ TQA รวมผลหมวด 1-6 และหมวด 7 ดูระดับการพัฒนาตาม Scoring Guidelines 2 ชุดที่มี เทียบทุกหมวดดูผลที่ดีสุด/ท้าทายสุด คิดและลงมือปรับปรุง

7 ลองทำด้วยกันค่ะ หน้า 1 ข้อ 1 เชื่อมกับ OP ที่ให้ระบุเรื่องอะไรบ้าง
ดูว่าผู้บริหารระดับสูงของเราทำอย่างที่ถามหรือเปล่า มากน้อยแค่ไหน ดูคะแนนสำหรับหมวด 1-6 แล้วตกลงกันในคณะ/สำนัก/หน่วยงานว่า น่าจะได้เท่าไหร่จาก 0-5 โดยคิดว่า มีตัวอย่างให้เห็นมากน้อยแค่ไหน คนรู้เรื่องจริงๆ แค่ไหน และหาหลักฐานได้จากไหน

8 ลองทำด้วยกันค่ะ หน้า 21 ข้อ 95 เชื่อมกับ OP อะไรบ้าง
ดูคะแนนสำหรับหมวด 7 แล้วตกลงกันในคณะ/สำนัก/หน่วยงานว่า น่าจะได้เท่าไหร่จาก 0-5 โดยคิดว่ามีตัวบ่งชี้ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมมั้ย มีตัวอย่างให้เห็นมากน้อยแค่ไหน และหาหลักฐานได้จากไหน มีการตั้งเป้าหรือเปล่า เก็บผลลัพธ์มั้ย ...ได้ผลตามเป้าหรือเปล่า

9 วางแผนการประเมิน ใช้แกนนำให้เป็นประโยชน์ เช่นเรียนรู้จากผู้รู้ร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ หรือจัดประชุมกับผู้รู้เฉพาะของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ศึกษาโครงร่างขององค์กร หมวดต่างๆ ด้วยกัน ตั้งกลุ่ม ‘ลุย’ หลักแล้วขยายกิจการ ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้คะแนน 1-5

10 รายงานผลที่ได้ ความก้าวหน้าตามที่กำหนดเองในแผนการทำงานของแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง ติดขัดให้หารือกับแกนเรียนรู้หลักในเบื้องต้น นำเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯเพื่อขอความเห็นภาพรวม

11 ขั้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ประเมินตามจริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google