งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Repetitive Or Iterative

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Repetitive Or Iterative"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Repetitive Or Iterative
PROGRMMING with C Repetitive Or Iterative

2 Repetitive Programming
while statement do – while statement for statement

3 while statement while (condition) { statement ; . . . . . . . . . . }
ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หากถูกต้อง ทำงานตาม statement และกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง หากไม่ถูกต้อง ออกจากการทำงานในคำสั่ง while Condition Yes No Statement

4 Example of while loop int score , sum = 0; while (score != 0) {
printf(“Enter score : “); scanf(“%d”,&score); sum = sum + score; } printf(“Sumation of score : %d”,sum);

5 do – while statement do { statement ; . . . . . . . . . .
} while (condition) ; ทำงานตาม statement ที่กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าถูกต้อง ให้กลับไปทำงานตาม statement ที่กำหนดไว้อีกครั้ง ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ออกจากการทำงานของคำสั่ง do-while Statement Condition Yes No

6 Example of do – while loop
int num , sum = 0 ; do { printf(“Enter a number : ”); scanf(“%d”&num); sum = sum + num; } while(num != 0) ; printf(“Summation : %d\n”,sum);

7 for statement for ( initialization ; condition ; increment or decrement ) { statement ; } กำหนดค่าเริ่มต้นตัวควบคุมลูป ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าถูกต้อง ให้ทำงานตาม statement ที่กำหนด ทำการเพิ่มค่า หรือลดค่าตัวควบคุมลูป และกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง Initialization ++ / - - Statement Condition No Yes

8 Example of for loop int i , beg, end;
printf(“Enter the beginning number : “); scanf(“%d”,&beg); printf(“Enter the ending number : “); scanf(“%d”,&end); for ( i=beg ; i<=end ; i++ ) printf(“%d\n“,i);

9 Assignments เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณ (1–12) โดยให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดค่าตัวเลขที่ต้องการ เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบประจำวิชา programming โดยให้รับค่าคะแนนเข้ามา (ตรวจสอบค่าจะต้องอยู่ในช่วง เท่านั้น หากป้อนค่าผิด ให้ย้อนกลับไปรับใหม่)

10 Assignments 3. เขียนโปรแกรมเกมทายค่าตัวเลข โดยมีรูปแบบการทำงานดังนี้
3. เขียนโปรแกรมเกมทายค่าตัวเลข โดยมีรูปแบบการทำงานดังนี้ 1. สุ่มค่าตัวเลขขึ้นมา 1 ตัว (ขนาด 4 หลัก) 2. ให้ผู้ใช้ทายค่าตัวเลข 3. ตรวจสอบค่าตัวเลขของผู้ใช้ - หากมากกว่าตัวเลขที่สุ่มขึ้น ให้แสดงผลว่า “It’s Greater” - หากน้อยกว่าตัวเลขที่สุ่มขึ้น ให้แสดงผลว่า “It’s Less” - หากค่าเท่ากัน ให้แสดงผลว่า “You are the Winner” และข้ามไปทำงานในข้อที่ 5 4. ย้อนกลับไปให้ผู้ใช้ทายค่าตัวเลขอีกครั้ง 5. แสดงจำนวนครั้งของการทาย และถามว่าต้องการเล่นต่ออีกหรือไม่ - ถ้าใช่ ให้ย้อนกลับเริ่มต้นทำงานที่ข้อ 1 อีกครั้ง - ถ้าไม่ใช่ ให้จบโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt Repetitive Or Iterative

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google