งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม ( ต่อ ) Chapter 4 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม ( ต่อ ) Chapter 4 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม ( ต่อ ) Chapter 4 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ for ( initial; condition; increment (decrement) ) statement; initial = ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้น condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการ ทำซ้ำ increment (decrement) = นิพจน์ที่ กำหนดการเพิ่มค่า หรือลดค่าของตัวแปร statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการ ทำซ้ำ คำสั่ง for คำสั่งทำซ้ำ

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business examplefor (i=1; i<10; i++) printf(“%d”,i); หรือ for (i=10; i>=1; i--) printf(“%d”,i); คำสั่งทำซ้ำ

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement) คำสั่งทำซ้ำ

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ while (condition) statement; condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการ ทำซ้ำ statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ คำสั่ง while คำสั่งทำซ้ำ

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business examplei=1; while ( i<10 ) { printf(“%d”,i); i++; } คำสั่งทำซ้ำ

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement) คำสั่งทำซ้ำ

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ do { statement; } while (condition); condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการ ทำซ้ำ statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการ ทำซ้ำ คำสั่ง do / while คำสั่งทำซ้ำ

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business examplei=1; do { printf(“%d”,i); i++; } while ( i<10 ); คำสั่งทำซ้ำ

10 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business คำสั่งทำซ้ำ Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement)

11 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ goto label; statement1; label : statement2 ; label = ตำแหน่งที่ต้องการไป statement = กลุ่มของคำสั่งที่ต้องการ คำสั่ง goto

12 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business exampleif (num == 5 ) goto end_work; printf(“num not equa 5”); end_work: printf(“num equa 5”); คำสั่ง goto

13 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ break; examplefor (i=1;i<10;i++) { if (i == 5 ) break; printf(“%d”,i); } คำสั่ง break

14 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ continue; examplefor (i=1;i<10;i++) { if (i == 5 ) continue; printf(“%d”,i); } คำสั่ง continue


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม ( ต่อ ) Chapter 4 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google