งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบข้อมูลประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบข้อมูลประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบข้อมูลประชากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 การเตรียมข้อมูล  สำรวจจำนวนโรงเรียน นักเรียน ชั้น ป.3 ม.3
 แจ้ง สพท. ดำเนินงานโครงการประเมิน  สำรวจจำนวนโรงเรียน นักเรียน ชั้น ป.3 ม.3  Download ฐานข้อมูลโรงเรียน  ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน  ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ สทศ.  สทศ.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พร้อมสรุป

3

4 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับ สังกัด รหัส โรงเรียน ขนาดประถม นักเรียนประถม จำนวนป.3 ขนาดม.ต้น นักเรียน ม.ต้น นักเรียนม.3 104 สพฐ โรงเรียนบ้านหินตั้ง M 202 29 S 52 19 105 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา L 313 70 106 โรงเรียนวังก์วิเวการาม VL 713 265 77 รวมสังกัด สพฐ โรง 17,076 2729 6,060 1,821 107 สช โรงเรียนบ้านอุ่นรัก 166 40 108 อนุบาลเขื่อนเขาแหลม 109 สหคริสเตียนศึกษา 352 55 รวมสังกัด สช 3 โรง 518 95

5 การตรวจสอบข้อมูล 1. จำนวนโรงเรียนในแต่ละสังกัด 2. รหัสโรงเรียน 3. จำนวนนักเรียน ป.3 ม.3 4. จำนวนนักเรียน ประถมศึกษา ม.ต้น

6 5. ขนาดของโรงเรียน ประถมศึกษา (นักเรียน ป.1 – ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียน ม.1 – ม.3) - ขนาดเล็ก (1-120 คน) ให้กรอก S - ขนาดกลาง ( คน) ให้กรอก M - ขนาดใหญ่ ( คน) ให้กรอก L - ขนาดใหญ่พิเศษ (501 ขึ้นไป) ให้กรอก VL

7 แบบสรุปประชากร จำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัด จำนวน รร จำนวน นร. จำนวน รร. จำนวน นร สพฐ. สช. สกอ ท้องถิ่น พุทธ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ บัณฑิตพัฒนศิลป์ พลศึกษา รวม

8 การบรรจุหีบห่อแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
สายที่ เขตพื้นที่การศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน อำเภอ จังหวัด กล่องที่ รวม กล่อง ลำดับที่ รายการ จำนวน ซองข้อสอบ ข้อสอบ(เล่ม) จำนวนซอง กระดาษคำตอบ หมายเหตุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตอนที่ 2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

9 สายที่....... เขตพื้นที่การศึกษา...........................
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน อำเภอ จังหวัด กล่องที่ รวม กล่อง ลำดับที่ รายการ จำนวน ซองข้อสอบ ข้อสอบ(เล่ม) จำนวนซอง กระดาษคำตอบ หมายเหตุ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 2 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

10 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

12 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 1

13 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 1

14 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 2

15 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 2

16 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2550 ชั้น.....
ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วิชาที่ขาดสอบ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 35.

17 ซองบรรจุกระดาษคำตอบ ม.3 แผ่นที่ 1 สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซองบรรจุกระดาษคำตอบ สพท เขต โรงเรียน รหัส วิชา จำนวนกระดาษคำตอบ แผ่น จำนวนผู้ขาดสอบ คน เลขที่ขาดสอบ ผู้กำกับห้องสอบ ๑ ( ) ผู้กำกับห้องสอบ ๒ ประธานสนามสอบ ม.3 แผ่นที่ 1

18 การจัดเรียงซองกระดาษคำตอบ
เรียงซองกระดาษคำตอบแยก ป.3 ม.3 ออกจากกัน และเรียงลำดับซองกระดาษคำตอบตามรายชื่อโรงเรียน ม.3 เรียงซองกระดาษคำตอบแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 แต่ละโรงเรียนไว้ด้วยกันและเรียงลำดับซองกระดาษ คำตอบ ตามรายชื่อโรงเรียน

19 การการนำส่งกระดาษคำตอบ
1. ส่งอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL) ชั้น 3 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2. รับบัตรคิว และใบรับส่งกระดาษคำตอบพร้อมกรอก ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนซองกระดาษคำตอบ จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ (แยกชั้น) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจนับ 4. สพท.รอการตรวจนับจนเสร็จเรียบร้อยและรับ ใบยืนยันการรับส่งกระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบข้อมูลประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google