งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Databases Design Methodology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Databases Design Methodology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Databases Design Methodology
© Pearson Education Limited 1995, 2005

2 Database Design Methodology
คือ แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล จะแสดงถึงโครงสร้างและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิค เครื่องมือ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

3 Database Design Methodology
แบ่งได้ 3 ระดับคือ Conceptual Database Design Logical Database Design Physical Database Design

4 Conceptual Database Design
คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เป็นขั้นตอนของการกำหนดเค้าโครงหรือ schema ในระดับเบื้องต้น เค้าโครงที่ได้ในระดับนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น

5 Logical Database Design
คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับลอจิคัล เป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองของสารสนเทศที่ใช้ในองค์การ ด้วยการออกแบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการคัดเลือกโมเดลที่ใช้งาน แต่ยังไม่คำนึงถึง DBMS ที่ใช้

6 Physical Database Design
คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับฟิสิคัล เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานจริงโดยพิจารณาถึง แหล่งจัดเก็บข้อมูล (secondary storage) โครงสร้างข้อมูล (file organizations) วิธีการจัดเก็บลงในสื่อ วิธีการเข้าถึงข้อมูล

7 Database Design Methodology
มี 3 ระดับ 8 ขั้นตอนดังนี้ ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design ขั้นที่ 1 ระดับที่ 2 : Logical Database Design for the Relational Model ขั้นที่ 2 ระดับที่ 3 : Physical Database Design for Relational Database ขั้นที่ 3 - ขั้นที่ 8

8 ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design
Step 1 : Build conceptual data model Step 1.1 : กำหนดชนิดของ entity Step 1.2 : กำหนดชนิดของ relationship Step 1.3 : กำหนด attribute ให้กับ entity Step 1.4 : จัดทำ attribute domains Step 1.5 : กำหนด candidate, primary และ alternate key

9 ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design
Step 1.6 : อาจนำหลักการของ Specialize/Generalize มาใช้กับ entity (ถ้าจำเป็น) Step 1.7 : เขียน Entity-Relationship Diagram Step 1.8 : ทบทวนร่วมกันกับ user เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

10 ระดับที่ 2 : Logical Database Design for the Relational Model
Step 2 : Build and validate logical data model Step 2.1 : แปลงแบบจำลองแนวคิดให้เป็นแบบจำลองลอจิคัล (ผลที่คือ relation) Step 2.2 : ใช้เทคนิคออกแบบ relation ด้วยการ normalization Step 2.3 : ตรวจสอบแบบโมเดลร่วมกับ user ว่า โมเดลที่ได้สนับสนุนรายการข้อมูลของ user หรือไม่

11 ระดับที่ 2 : Logical Database ...
Step 2.4 : กำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของความสัมพันธ์ Step 2.5 : ทบทวน logical data model ร่วมกับ user Step 2.6 : รวบรวม logical data models มาเป็น global model (optional step) Step 2.7 : ตรวจสอบโมเดลที่ได้ว่าสนับสนุนการขยายเพิ่มในอนาคตได้ง่ายหรือไม่

12 ระดับที่ 3 : Physical Database Design for Relational Database
Step 3 : แปลง Logical Data Model สำหรับ DBMS ที่เลือกใช้ Step 3.1 : ออกแบบ base relation Step 3.2 : ออกแบบข้อมูลตัวอย่าง Step 3.3 : ออกแบบกฏเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐาน

13 ระดับที่ 3 : Physical Database ...
Step 4 : Design file organizations and indexes Step 4.1 : วิเคราะห์การใช้งาน Transaction Step 4.2 : เลือกชนิดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล Step 4.3 : จัดการกับอินเด็กซ์ข้อมูล Step 4.4 : ประมาณการการใช้ความจุดิสก์ที่ต้องการ

14 ระดับที่ 3 : Physical Database ...
Step 5 : ออกแบบ user views Step 6 : ออกแบบกฏเกณฑ์การเข้าถึงและควบคุมความปลอดภัย Step 7 : พิจารณาควบคุมความซ้ำซ้อน Step 8 : ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Databases Design Methodology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google