งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสารหลายรูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสารหลายรูปแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสารหลายรูปแบบ

2 MDI เป็นการออกแบบโปรแกรมให้สามารถแสดงสารสนเทศ ของงานที่กำลังทำอยู่ได้มากกว่าหนึ่งงาน ทำให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างงานได้ ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่งานในลักศณะนี้คือ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ เป็นต้น

3 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

4 เอกสารหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
เอกสารหลายรูปแบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มแม่ (Parent Form) ในหนึ่งโปรแกรมจะ มีแบบฟอร์มนี้เพียงแบบเดียว โดยปกติ จะเป็น ที่พักของแบบฟอร์มลูกจะไม่มีการนำวัตถุควบ คุมใด ๆ มาวางลง คงมีได้เฉพาะเมนูเท่านั้น แบบฟอร์มลูก (Child Form ) มีได้ตั้งแต่ 1 แบบ ฟอร์ม ขึ้นไป เป็นที่วางวัตถุควบคุมต่าง ๆ และอาจมีเมนูของตัวเองก็ได้

5 ชื่อบบฟอร์มลูก เมนู ชื่อแบบฟอร์มแม่ แบบฟอร์มแม่

6 ขั้นตอนการสร้าง MDI

7 ดับเบิลคลิก

8 ขั้นตอนการเพิ่มแบบฟอร์มแม่และแบบฟอร์มลูก

9

10

11 แบบฟอร์มลูกทุกฟอร์ม ต้องกำหนดคุณสมบัติ MDIChild ให้เป็น True

12 ก่อนสั่ง Run โปรแกรมครั้งแรก ต้องสั่งให้เริ่มทำงานที่ MDIForm1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

13 คลิก OK คลิกหัวลูกศร แล้วคลิก MDIForm1 คลิกเมนู Project แล้วคลิก Project Properties….

14 คุณสมบัติสำหรับจัดแบบฟอร์มลูก
ค่าคงที่ ค่า ความหมาย vbCascade วางซ้อนกัน vbHorizontal วางเรียงตามแนวนอน vbVertical วางเรียงกันตามแนวตั้ง

15 กล่องสนทนาสำหรับสร้างเมนู

16 Caption สำหรับตั้งชื่อเมนู ชื่อนี้จะปรากฎตรงแถบเมนู ถ้าต้องการกดแป้นอักษรตัวหนึ่งใดของชื่อแทนการคลิกชื่อ ให้ใส่ & หน้าอักษรตัวนั้น Name ชื่อเมนูที่จะนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม ShortCut เลือกแป้นควบคุมสำหรับเมนูนี้ HelpContextID กำหนดหมายเลข เพื่อไปหาข้อความในแฟ้มขอความช่วยเหลือ

17 NegotiatePosition เลือกตำแหน่งที่จะให้แสดงชื่อเมนูวนั้น
Checked ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ที่หน้าชื่อหรือไม่ Enabled ยอมให้ชื่อเมนูตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น ให้เลือน หรือเรียกใช้งานไม่ได้ เป็นต้น Visible ให้ชื่อเมนูปรากฎให้เห็นหรือไม่

18 เลื่อนชื่อไปทางซ้าย 1 ระดับ
เลื่อนชื่อไปทางขวา 1 ระดับ เลื่อนชื่อลง 1 ระดับ เลื่อนชื่อขึ้น 1 ระดับ Next เพื่มชื่อต่อจากชื่อเดิม Insert แทรกชื่อ Delete ลบชือ WindowList ให้แสดงรายการฟอร์มลูกที่เปิดอยู่

19 คำสั่งให้นำแบบฟอร์มลูกเข้าและออกจากหน่วยความจำ
รูปแบบ Load FormName Unload FormName ตัวอย่าง Load Form1 Unload Form1

20 คำสั่งให้แสดงและซ่อนแบบฟอร์ม
รูปแบบ FormName.Show FormName.Hide Me.Hide ตัวอย่าง Load Form1 Unload Form1

21 การสร้างเมนู 3 ระดับ

22 คลิกเมนู Tools และ Menu Editor

23 กำหนดเมนูระดับ 1 ชื่อ File
ชื่อในโปรแกรม MnuFile เมนูระดับ 2 ภายใต้เมนู File ชื่อ Open ชื่อในโปรแกรม MnuOpen

24 เมนูระดับ 3 ภายใต้เมนู Open
ชื่อ ชื่อในโปรแกรม Open Form MnuOpenForm1 Open Form MnuOpenForm2 Open Form MnuOpenForm3 Open All MnuOpenAll

25 เมนูระดับ 2 ภายใต้เมนู File
ชื่อ Close ชื่อในโปรแกรม MnuClose เมนูระดับ 3 ภายใต้ Close ชื่อ ชื่อในโปรแกรม Close Form MnuCloseForm1 Close Form MnuCloseForm2 Close Form MnuCloseForm3 Close All MnuCloseAll

26 เมนูระดับ 2 ภายใต้เมนู File ชื่อ Exit
ชื่อในโปรแกรม MnuExit เมนูระดับ 1 ชื่อ Window ชื่อในโปรแกรม MnuWin ต้องคลิกที่ WindowList เพื่อให้แสดงชื่อและสถานะของแบบฟอร์มลูก

27 เมนูระดับ 2 ภายใต้ Window
ชื่อ ชื่อในโปรแกรม Cascade MnuCascade TileHorizontally MnuTileHor TileVertically MnuTileVer

28 เขียนโปรแกรมให้ MDIForm และเมนู

29

30

31

32

33 ทดลอง Run โปรแกรม

34 คลิกเมนู File และ Open

35 คลิกเมนู File และ Close

36 คลิกเมนู File , Open และ OpenForm1

37 คลิกเมนู File , Open และ OpenAll
คลิกเมนู Window คลิก TileHorizontally

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสารหลายรูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google