งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects
20 July 2001 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 Object ของ ASP ทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ ASP ถูกมองว่าเป็น Object
20 July 2001 Object ของ ASP ทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ ASP ถูกมองว่าเป็น Object Object จะทำงานทางฝั่งเซิฟเวอร์ Object ของ ASP มี 2 ประเภท User-developed Object Built-in Object 20 July 2003

3 Built-in Object มี 7 ตัว คือ
20 July 2001 Built-in Object มี 7 ตัว คือ Application Object เป็นตัวแทนในการจัดการแอพพลิเคชัน ASP Session Object จัดการผู้ใช้งานที่เข้าใช้งาน แอพพลิเคชัน ASP Server Object จัดการและบริหารทรัพยาการของเว็บเซร์ฟเวอร์ ObjectContext Objecct จัดการเกี่ยวกับทรานแซคชั่น Response Object จัดการข้อมูลที่ส่งจากเซร์ฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ Request Object ใช้จัดการข้อมูลจากบราวเซอร์ 20 July 2003

4 ภายใน Object ภายใน Object ประกอบด้วย Collection Property Method Event
20 July 2001 ภายใน Object ภายใน Object ประกอบด้วย Collection Property Method Event 20 July 2003

5 20 July 2001 Request Object ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ใช้ฝั่ง Client ผ่านทางบราวเซอร์ แล้วส่งไปยัง Object ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Response ให้ผู้ใช้ต่อไป รูปแบบ Request.Collection | Property | Method(Variable) 20 July 2003

6 Collection ใน Request Object
20 July 2001 Collection ใน Request Object มีคอลเลคชันทีสำคัญคือ ServerVariables ClientCertificate Cookies Form QueryString 20 July 2003

7 ServerVariables Object
20 July 2001 ServerVariables Object ใช้เก็บค่าตัวแปรของ Server ที่เรียกว่า Environment Variables เช่น AUTH_USER HTTPS_USER_AGENT REMOTE_ADDR REMOTE_HOST SERVER_NAME 20 July 2003

8 ตัวอย่าง ตัวอย่าง asp2-1a.asp ตัวอย่าง asp2-1b.asp
20 July 2001 ตัวอย่าง ตัวอย่าง asp2-1a.asp ตัวอย่าง asp2-1b.asp ตัวอย่าง asp2-1c.asp 20 July 2003

9 Form Object ตัวอย่าง asp2-2a.asp
20 July 2001 Form Object ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก Form ที่กำหนดการส่งแบบ post รูปแบบ Request.Form(Element) เมื่อ Element เป็น Argument ที่เป็นชื่อตัวแปรที่ส่งจาก Form (อยุ่ในเครื่องหมาย “ “) ตัวอย่าง asp2-2a.asp 20 July 2003

10 20 July 2001 QueryString Object ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ที่ส่งมาโดยปะท้ายกับ URL หรือส่งข้อมูลแบบ Get ผ่าน Form รูปแบบ Request.QueryString(Variable) ตัวอย่าง asp2-3a.asp ตัวอย่าง asp2-5a.asp 20 July 2003

11 20 July 2001 Response Object ทำหน้าที่ส่งผลที่ได้จากการประมวลผลของ Server กลับไปยังผู้ใช้ที่ร้องขอมา โดยแสดงผลไปที่ Browser ในรูปแบบของ เอกสาร html รูปแบบ Response.Collection | Property | Method(Variable) Method ที่สำคัญ คือ Write ที่ใช้เขียนข้อความส่งไปยัง Client ตัวอย่าง asp2-4a.asp 20 July 2003

12 20 July 2001 Server Object ทำหน้าที่ในการติดต่อและจัดการกับ Server ที่ทำงานอยู่ รูปแบบ Server.Property | Method Property ที่สำคัญ คือ CreateObject ที่ใช้สร้าง Object จาก Component ต่างๆ ให้สามารถใช้งานใน Server ได้ Server.CreateObject(ObjectID) (จะกล่าวถึงในตอนหลัง) 20 July 2003

13 The End 20 July 2003 E-mail:wichai@buu.ac.th 20 July 2001


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google