งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศ และไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคมให้สามารถ สนับสนุนในการปฏิบัติงาน การให้บริการ คุณภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการ ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม การปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและไฟฟ้าสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ การพัฒนา องค์กร บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน มีระบบการสื่อสาร และพัฒนาใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 28 กพ. 56 )

2 กรมชลประทาน

3

4 ตัวชี้วัดนายช่างไฟฟ้า ( ทั้งหลาย )

5

6

7

8

9 คำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคือ
( ในส่วนของ สชป.1-17 ) 1. ทำไมปัจจุบันนี้ ศูนย์สารสนเทศ ( ที่ไม่เป็นรูปอธรรม ) รับผิดชอบแตกต่าง กัน ในแต่ละสำนักฯ กระจัดกระจายต่างคนต่างทำ (เป็นปัญหากับ กรมฯ) 2. ศูนย์สารสนเทศ ไม่มีคำสั่งอย่างชัดเจนในการบริหารงาน( ในนามเท่านั้น ) 3. ปัจจุบันในบางสำนัก ออกคำสั่งให้ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สำนักไปแล้ว ( เช่น สชป. 10 , 2 , 6 และ 14 ) 4. แต่ นายช่างไฟฟ้า ไม่สามารถข้ามสายงานไปบริหารส่วนเครื่องจักรกลได้ รวมถึง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล (ในอนาคต)

10 ปณิธานการนำเสนอครั้งนี้
แม้ว่าการทำงานและความตั้งใจครั้งนี้จะมีผลออกมาอย่างไร พวกเราทุกคนก็สามารถที่จะยอมรับได้ ซึ่งผลแห่งการกระทำความดีในความตั้งใจที่จะพัฒนางานของบ้านเมืองนั้น จะไม่มีอุปสรรคอัน ใดมาทำให้พวกเราย่อท้อหรือท้อถอยเป็นอันขาด ด้วยจิตสำนึกของความเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับ สนุนของ กรมชลประทาน ด้วยเกียรติ์และศักดิ์ศรีของช่าง ( ทุกสถาบัน ) จากบทบาทหลายๆครั้ง ที่พวกเรามีส่วนร่วมในการสนองตอบนโยบาย กรมชลประทาน โดยมีนโยบายสอดคล้องเชื่อมต่อ มาจากท่าน ผอ.ศส. ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ์กับพวกเราอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นความมีประสิทธิภาพและ ความสามารถ ในการพัฒนางานในหน้าที่ๆรับผิดชอบอยู่ ( ฝ่ายสื่อสารฯ ) และนี่คือบทพิสูจน์เป็น อย่างดีเยี่ยมในการเดินหน้าพัฒนาทักษะของตนเองทางด้านวิชาชีพและวิชาการ และได้ประโยชน์ ต่อคนรอบข้างและองค์กรด้วย หากวันนี้เราไม่ช่วยกันพัฒนาและรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน เอง นับวันอาชีพของพวกเราก็จะสูญสลายไปกับบุคคลสายงานอื่นๆที่กำลังแก่งแย่งนำไปปฏิบัติต่อ ซึ่งอาจจะทำได้ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าก็ได้ อีกประการจากพวกเรากันเองทิ้งงานในหน้าที่ ทิ้งอาชีพที่ท้าทาย ( เช่นไปเป็นนายช่างเครื่องกล ) หากเป็นเช่นนี้อีกไม่นานเราจะไม่มีงานทำ และคนข้างหลังจะ พัฒนาต่อได้อย่างไรเพราะ “สูญพันธ์หมด” ผมจะเดินหน้าสานงานนี้ต่อไปจนกว่า เทคโนโลยีหยุด การพัฒนา นี่คือความตั้งใจที่อยากเห็นอาชีพมีคุณค่า มีเกียรติ์ มีศักดิ์ศรี มีความสุขในการทำงาน

11 วิสัยทัศน์ ฝ่ายสื่อสารฯ ( พ.ศ. 2013 )
ลดขั้นตอน สอนความรู้ ดูโปร่งใส ใช้เทคโนทันสมัย พร้อมความปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ งานพัฒนาเครือข่าย กระจายอำนาจ

12 “ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอคอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป
“ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอคอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงาน นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ สชป.๘ จ.นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนักชลประทานที่ 8 จ.นม. เบอร์โทร เบอร์ fax มือถือ


ดาวน์โหลด ppt ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google