งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
2

3 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
1. เป็นสมาชิก กบข. ประเภทส่งเงิน “สะสม” เท่านั้น 2. เพิ่มจากเงินสะสมเดิม ตั้งแต่ 1% – 12% 3. คำนวณเงินสะสมส่วนเพิ่ม แยกจากเงินสะสมปกติ (3%) เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2% 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม คือ

4 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
5. แจ้งความประสงค์ที่ต้นสังกัด โดยใช้ แบบฟอร์ม “แบบแจ้งความประสงค์ ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” หักเงินสะสม ส่วนเพิ่มเดือนถัดไป เดือนยื่น ความประสงค์ 6. เริ่มหักเงินสะสมส่วนเพิ่มตั้งแต่ 7. เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ส่วนเพิ่มหรือยกเลิกเงิน สะสมส่วนเพิ่ม ทุกเดือน มีผลใช้ เดือนมกราคม ธันวาคม ของปีถัดไป

5 เงื่อนไขการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
8. หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เก็บ “แบบแจ้ง ความประสงค์ในการส่งเงินสะสม ส่วนเพิ่ม” ไว้เป็นหลักฐาน ทำหน้าที่หักเงินสะสมส่วนเพิ่มจากสมาชิก กบข. นำส่งเงิน ส่วนราชการ ต้นสังกัด พ้น สมาชิกภาพ ได้รับเมื่อ เงินสะสม ส่วนเพิ่ม

6 แผนการลงทุน สำหรับสมาชิก กบข. (Member Investment Choice)

7 ทำไมจึงต้องมีทางเลือกการลงทุน
สมาชิกมีความแตกต่างกัน ระยะเวลาการออม (อายุ) ระดับความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ความรู้/ความเข้าใจ แผนการลงทุน ที่ต่างกัน 7

8 หลักการการจัดแผนการลงทุน
เป้าหมาย การรักษาเงินต้น การต่อสู้เงินเฟ้อ ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ ร้อยละ ตราสารหนี้ ??? ตราสารตลาดเงิน ??? ตราสารทุน ??? อสังหาริมทรัพย์ ??? ตราสารแต่ละประเภทจะมีผลตอบแทนการลงทุนที่ต่างกัน ตราสารที่สู้เงินเฟ้อได้ดี เช่น ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ตราสารที่มีความมั่นคงของเงินต้น การจัดสำรับจึงต้องพิจารณาส่วนผสมของตราสารต่างๆ 8

9 การลงทุนของ กบข. ปัจจุบัน กบข. มีการลงทุนแบบเดียวสำหรับสมาชิกทุกคน
โดยมีกฎกระทรวงด้านการลงทุนเป็นกรอบใหญ่ กฎหมายให้ กบข. อาจจัดให้มีแผนการลงทุนได้ตั้งแต่ ต้นปี 2551 กบข. เป็นการออมภาคบังคับ จึงควรเปิดโอกาสให้สมาชิก เลือกการลงทุนของตนเองได้ 9 9

10 เงินส่วนที่เลือกได้ / ไม่ได้
เลือกได้ - ถ้าไม่เลือกจะอยู่ในแผนลงทุนหลัก เงินออมเพิ่ม แผนลงทุนหลัก เงินสะสม แผนหุ้นมาก เงินสมทบ แผนหุ้นน้อย/ศูนย์ เลือกไม่ได้ - อยู่แผนลงทุนหลัก เงินชดเชย เงินสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ หรือขอทยอยรับเงินให้ถือว่าอยู่ในแผนลงทุนหลัก (ข้อกำหนดตาม พรบ. กบข.) แผนลงทุนหลัก เงินประเดิม 10

11 11


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google