งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (3503203)
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบเครือข่าย (Networks) มาตราฐานในการติดต่อสื่อสาร (Protocols and Standards) องค์กรมาตราฐาน (Standard Organizations)

2 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (3503203)

3 การติดต่อสื่อสาร (สาย ,สื่อกลาง)
สาย (Line Configuration) มาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร (Topology : โทโพรโลยี) ลักษณะการส่งสัญญาณ (Transmission Mode) ประเภทของระบบเครือข่าย (Categories of Networks) การติดต่อสื่อสารกับภายนอก (Internetworks)

4

5 Point-to-Point Line Configuration

6 Point-to-Point Line Configuration

7 Point-to-Point Line Configuration

8 Multipoint Line Configuration


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google