งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMAT Personnel Management Association of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMAT Personnel Management Association of Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMAT Personnel Management Association of Thailand
Maximize People Potential for Organizational Success

2

3 10 องค์ประกอบเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ HR
10. HR Journal 1. HR Competency & Accreditation 2. HR Knowledge Center 9. HR Ethic 3. Identify with HR Association 8. Independent HR Professionalism 4. Control Learning & Education Process 7. HR Training 6. Design Curriculum with University 5. HR Research 3

4 PMAT Competency Model

5 สรุปภาพรวม..การดำเนินงานโครงการ ฯ
Conceptual Framework 1st Focus Group (Meeting) Competency Group Functional (HRM + HRD) Generic (PE,OE,BE) Competency Name = 14 Proficiency Level Pr = Practitioner Po = Professional SP= Senior Professional Develop and Write Competency Experts Competency Definition Behavior Indicator Assessment Method Development Method Submit Competency to Project Committee 2st Focus Group (Delphi) Correction / Improvement of Competency Submit Final Version Communication at the 40 th PMAT Anniversary in Nov. Design Certified Process (Functional Competency Only)

6 คุณลักษณะสำคัญของผู้ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เก่ง มีเครือข่าย กล้า นักบริหารบุคคล สามารถ ดี ที่มา: จำเนียร จวงตระกูล 2550

7 การให้การรับรองผู้ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ยื่นใบสมัครและเอกสารตามที่กำหนด สอบ ข้อเขียน ปรนัย อัตนัย กรณี ศึกษา สอบ สัมภาษณ์ โดย คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ขั้นสุดท้าย ขึ้นทะเบียน/ ออกใบ รับรองวิชาชีพ PHR SPHR ตรวจ คุณสมบัติ เบื้องต้น แจ้งผล ที่มา: จำเนียร จวงตระกูล 2550

8 ขอให้โชคดี และ สอบผ่านเป็นนักบริหารบุคคลมืออาชีพ
ขอให้โชคดี และ สอบผ่านเป็นนักบริหารบุคคลมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt PMAT Personnel Management Association of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google