งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
Examination Managing System for Human Resource Management

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ: COE ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญา บั้งทอง รหัสนักศึกษา นายจารุพงศ์ จันทวัติ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

3 Outline HRM คืออะไร? รูปแบบการสอบ ปัญหา? โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมที่จะพัฒนา สรุป

4 HRM คืออะไร? Human Resource Management: HRM
การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น การรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์การนานๆ

5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสรรหาบุคลากร 3. การคัดเลือก 4. การฝึกอบรมและพัฒนา 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6 แจกกระดาษคำถาม-คำตอบ
รูปแบบการสอบ Old Method New Method ลงชื่อเข้าสอบ Login แจกกระดาษคำถาม-คำตอบ ทำข้อสอบ Submit ทำข้อสอบ ตรวจข้อสอบ เก็บข้อสอบ Examinee Staff Computer ตรวจข้อสอบ

7 ปัญหา? โปรแกรมไทย โปรแกรมต่างประเทศ เป็นเชิงพาณิชย์
เป็น Desktop Application ใช้งานยาก โปรแกรมต่างประเทศ ไม่รองรับภาษาไทย ไม่รองรับการทำข้อสอบแบบออนไลน์

8 โปรแกรม HRMI Human Resource Management Intelligence: HRMI
Desktop Application ทำงานได้หลายหน้าที่ Organization Time Attendance Recruitment Training Welfare

9 Recruitment บันทึกใบสมัคร บันทึกการทำข้อสอบ บันทึกตรวจข้อสอบ
บันทึกการทำข้อสอบ [ผู้ดูแลระบบ] บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร ปฏิทินนัดสอบ รายงาน

10 โปรแกรม Easy Test Maker
Web Application Exam types Multiple Choices Fill in the blank Short Answer True or False Printable Thai language is NOT Support

11 โปรแกรม ExamBuilder Web Application Managing Exams Managing Student
Scheduling Certificates Reporting

12 การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
โปรแกรมที่จะพัฒนา การสร้างข้อสอบ การดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ การสร้างรายงาน

13 Specification เป็น Web Application
มีรูปแบบการออกข้อสอบให้เลือกใช้ตามความต้องการ ทำข้อสอบแบบออนไลน์ได้ ตรวจข้อสอบประเภทปรนัยได้อัตโนมัติ ทำรายงานผลการสอบ

14 สรุป ขณะนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและศึกษาโปรแกรมที่มี ลักษณะคล้ายๆ กัน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเก็บ Requirement ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ ที่ทำงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และออกแบบ Data flow diagram ต่อไป

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google