งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นายประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครือข่าย (Network Type) โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology) โปรโตคอล (Protocol) แบบจำลองชั้น OSI (OSI Layer Model) สื่อสำหรับส่งข้อมูล (Transmission Media)

3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในห้อง อาคาร หรือองค์กร เช่นเครือข่ายอีเทอร์เน็ต มีความเร็วสูง เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเมืองเป็นเส้นทางหลักระหว่างเมือง เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีระห่างกันมาก หรือเชื่อมต่อเครือข่ายสองจุดผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์

4 โทโพโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

5 โปรโตคอล ภาษา ข้อกำหนด ข้อตกลง หรือลำดับขั้นตอนของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับสื่อสารกันอย่างถูกต้อง ตัวอย่างของโปรโตคอล ARP, PPP, SLIP IP, BGP, RIP, TCP, UDP, ICMP HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP

6 แบบจำลอง OSI แบบจำลองที่กำหนดขึ้นเป็นชั้น ที่มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 7 ชั้น Physical Layer Data Link Layer Network Layer Transport Layer Session Layer Present Layer Application Layer

7 สื่อสำหรับส่งข้อมูล สื่อแบบใช้สาย สื่อแบบไร้สาย สาย COAXIAL
สาย UTP, STP สาย Optical Fiber สื่อแบบไร้สาย ความถี่วิทยุ (Radio Frequency) แสงอินฟราเรด (Infrared)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google