งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 เนื้อหาที่จะบรรยาย ……………..
หลักการของเครือข่าย ATM Packet Networks และ Cell Networks สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM Cell ของเครือข่าย ATM

3 หลักการของเครือข่าย ATM
เป็นเครือข่ายที่เรียกว่าทางด่วนข้อมูลความเร็วสูง ได้รับการออกแบบโดย กลุ่มผู้ออกแบบ ATM และนำมาใช้งานโดย ITU มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการได้เครือข่ายมีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูง โดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายเดิม โดยไม่ต้องปรับเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นอีก พัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่มีราคาไม่แพงสำหรับเป็น backbone สามารถทำงานร่วมกับโครงข่ายเดิมได้ สามารถรับประกันหรือคำนวณประสิทธิภาพของการสื่อสารได้ ใช้งานได้โดยไม่สร้างผลกระทบกับ software เดิม

4 Packet Networks และ Cell Networks
เป็นลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป ข้อมูลหรือแพ็กเกจที่เคลื่อนที่ในเครือข่ายมีความยาวไม่แน่นอน หรือหากมีหลายเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จะเกิดความยุ่งยากในการกระทำกับแพ็กเกจ หรือจำเป็นต้องเสียเวลาส่วนหนึ่งในการคำนวณหาจุดสิ้นสุดของแพ็กเกจ MUX

5 Packet Network และ Cell Network
Cell Networks เป็นลักษณะของเครือข่ายที่มีแพ็กเกจขนาดแน่นอนตายตัว เคลื่อนที่ในเครือข่าย การกระทำกับแพ็กเกจของอุปกรณ์เครือข่ายไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการคำนวณหาความยาว หรือจุดสิ้นสุดของแพ็กเกจ MUX

6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM
เครือข่าย ATM เป็นแบบ cell-switched networks เครื่องของผู้ใช้คือ end points โดยต่อเข้ากับเครือข่าย ผ่านส่วนที่เรียกว่า user-to-network interface (UNI) ไปยัง switch ภายในเครือข่าย อุปกรณ์ในเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่าน network-to-network interface (NNI)

7 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย ATM ในทางกายภาพ เรียกว่า Transmission Path (TP) เช่น สื่อต่างๆ ภายในเส้นทาง TP จะมีการสร้างเส้นทางเสมือน (Virtual Path: VP) เป็นเส้นทางการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ 2 จุด จะกำหนดวงจรโดยระบบ เรียกว่า วงจรเสมือน (Virtual Circuit: VC)

8 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM
ตัวอย่างเช่น มีเส้นทางเสมือนเชื่อมต่อระหว่าง switch I ไปยัง switch IV ผ่าน switch II และกำหนดให้มีวงจรการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ 2 วงจรภายในเส้นทางเสมือนนั้น

9 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM
การกำหนดเส้นทางของ cell ที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ กำหนดที่ ส่วนหัวของ cell ประกอบด้วย Virtual Path Identifier (VPI) Virtual Circuit Identifier (VCI) 8 bits 16 bits VPI VCI UNI Interface 12 bits 16 bits VPI VCI NNI Interface

10 Cell ของเครือข่าย ATM แพ็กเกจหรือในเครือข่าย ATM เรียกว่า Cell มีความยาวที่แน่นอน ขนาด 53 ไบต์ ประกอบด้วยส่วนหัว (header) ยาว 5 ไบต์ และส่วนข้อมูล (payload) ยาว 48 ไบต์ Header Payload VCI VPI VCI 5 Bytes 48 Bytes 53 Bytes

11 เลเยอร์ของเครือข่าย ATM
Application Adaptation Layer (AAL) ATM Layer Physical Layer Application Adaptation Layer (AAL) ATM Layer Physical

12 เลเยอร์ของเครือข่าย ATM
Application Adaptation Layer (AAL) ส่วนสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับเครือข่าย ATM เช่น รูปแบบแพ็กเกจ จัดการประเภทของข้อมูลที่ต้องการวิ่งผ่านเครือข่าย ATM ATM Layer ดำเนินการเรื่องการกำหนดเส้นทาง การจัดการแพ็กเกจ และอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย Physical Layer กำหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องในทางกายภาพ เช่น สื่อ รูปแบบการเชื่อมต่อ

13 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ATM (Asynchronous Transfer Mode)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google