งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่นำเสนอในการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่นำเสนอในการประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารที่นำเสนอในการประชุม
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 จะอยู่ใน เว็บไซด์ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

2 http://nutrition.anamai.moph.go.th โดยเข้าไปที่
แบบประเมิน โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ออนไลน์ เอกสารการประชุม บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

3 ขอให้ท่าน ส่ง user name และ password ที่ต้องการ
พร้อมกับชื่อ สกุล หน่วยงาน ของท่าน และสอบถามปัญหาในการใช้ระบบรายงาน โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการได้ที่ และขอให้ cc มาที่ โทร สอบถามกรอกระบบรายงาน ที่คุณอานนท์ โทร สอบถามการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ที่คุณทิพรดี ท่านจะเริ่มใช้ระบบรายงานได้ วันที่ 1 เมษายน 2556 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

4 หนังสือเมนูชูสุขภาพ ความดันโลหิตสูง ของสำนัก บริหารสาธารณสุข
หนังสือเมนูชูสุขภาพ ความดันโลหิตสูง ของสำนัก บริหารสาธารณสุข ท่านสามารถ download ได้ที่ - เว็บไซด์ สำนัก บริหารสาธารณสุข เข้าไปที่ ตำแหน่งบริการข้อมูล - hss_webserv/more_news.php?cid=49 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

5 วางเมาส์ตรงตำแหน่งบริการข้อมูลเลือก download
บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

6 เข้าไปที่ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

7 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

8 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

9 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่นำเสนอในการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google