งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยกลุ่มงานการเงิน. การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยกลุ่มงานการเงิน. การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยกลุ่มงานการเงิน

2 การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน ให้แก่ สถานศึกษา ต้องเป็นการจัดหาหรือจัดสร้างทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาตามโครงการที่ กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ การศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับการศึกษาตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ให้แก่ สถานศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการจัดหาตาม โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ

3

4 การชำระเงินผ่านทาง webpage ที่หน่วยงาน สร้างขึ้นเพื่อเปิดให้บริการชำระเงินต่างๆ กับ บุคคลภายนอกและภายในเพื่อการศึกษาบริการวิชาการ

5 การเงิน ( กอง คลัง ) สน. คอมพิวเต อร์ การเงิน ( หน่ว ยงาน )


ดาวน์โหลด ppt โดยกลุ่มงานการเงิน. การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google