งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS Assembly Language Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming
Period 2

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)
ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) machine independent language machine dependent language CPU CPU + OS = PLATFORM

3 ภาษาระดับสูง (High Level Language)
ก. ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language) หรือ ภาษาเชิงคำสั่ง (imperative language) หรือ ภาษาสัญนิยม (conventional language) เช่น C, Pascal เป็นต้น ข. ภาษาเชิงหน้าที่ (applicative หรือ functional language) เช่น LISP, SCHEME, ML เป็นต้น ค. ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language) เช่น PROLOG เป็นต้น ง. ภาษาเชิงวัตถุ (object oriented language) เช่น C++, JAVA เป็นต้น จ. ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language) หรือ ภาษาการโปรแกรมภาวะพร้อมกัน (concurrent programming language) เช่น ADA, concurrent Pascal เป็นต้น

4 ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
ก. ภาษาเครื่อง (machine language) เช่น เป็นต้น ข. ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) เช่น mov ah, เป็นต้น

5 คอมไพเลอร์ (compiler)
ตัวแปล (Translators) source program translator target or object program คอมไพเลอร์ (compiler) high level language compiler machine language ช่วงการแปล (compile time) machine language input output ช่วงกระทำการ (execution time)

6 อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter)
input high level language interpreter output แปลและกระทำการ แอสเซมเบลอร์(assembler) assembly language assembler machine language ช่วงการแปล machine language input output ช่วงกระทำการ

7 ตัวเชื่อมโยง (Linkers)
object program linker executable program object program object program library library manager คลัง (Library) object program


ดาวน์โหลด ppt CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google