งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Dehumidification in Dental Hospital Naresuan University) ผู้ทำโครงงาน 1.นายวัชรพงษ์ นาสมรูป รหัสประจำตัว 2.นายศิริศักดิ์ แก้วอัคฮาด รหัสประจำตัว 3.นายอาทิตย์ จันทร์อนันต์ รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
เกิดความชื้น เกิดเชื้อรา เกิดกลิ่นอับ คุณภาพอากาศภายใน (IAQ) ไม่เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจหาแหล่งกำเนิดความชื้นภายในโรงพยาบาลทันตกรรม
1. เพื่อตรวจหาแหล่งกำเนิดความชื้นภายในโรงพยาบาลทันตกรรม 2. เพื่อตรวจวัดปริมาณความชื้นและเสนอมาตรการการลดความชื้นภายในอาคาร

4 ขอบเขตโครงงาน ตรวจหาแหล่งกำเนิดความชื้น ตรวจวัดปริมาณความชื้น
เสนอมาตรการการลดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบแหล่งที่มารวมถึงปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้น 2. มีมาตรการในการลดความชื้น 3. รักษาคุณภาพอากาศภายใน (IAQ) ได้อย่างเหมาะสม

6 ทฤษฎีที่เกียวข้อง ความหมายความชื้น อากาศชื้น (Moist air) คือ อากาศที่มีไอน้ำผสมอยู่ในสัดส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ความชื้น (Moisture) คือ น้ำที่ผสมอยู่ในตัวกลางหนึ่ง เช่น น้ำในอากาศ, น้ำในเนื้อไม้ (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย) อัตราส่วนความชื้น คือ มวลไอน้ำ(Kg.)ต่อมวลอากาศแห้ง(Kg.)

7 ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)

8 แหล่งความชื้น (Moisture Sources)
ความชื้นแหล่งที่ 1 : การรั่วไหลจากท่อและการรั่วซึมจากฝน ความชื้นแหล่งที่ 2 : กิจกรรมในอาคาร ความชื้นแหล่งที่ 3 : พื้นดินใต้อาคาร ความชื้นแหล่งที่ 4 : ความชื้นที่มากับโครงสร้าง และวัสดุต่างๆ

9 สภาวะปรับอากาศที่เหมาะสม (Comfort Zone)
ตำแหน่งที่เหมาะสมในแผนภูมิไซโครเมตริกของการปรับอากาศ

10 วิธีการควบคุมและลดความชื้น
กระบวนการทำความเย็นลดความชื้นโดยคอล์ยเย็น การปรับอากาศทั่วไป

11 w Over Cooling -ใช้เครื่องทำความเย็นที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้
สิ้นเปลืองพลังงาน -อากาศเย็นเกินไป

12 Reheat w -เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ -สิ้นเปลืองพลังงานที่ Heater
ที่ใช้ในการอุ่นอากาศ

13 w Heat Pipe QPrecool -ประหยัดพลังงาน -ประสิทธิภาพการลดความชื้นสูง
Qreheat

14 การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น

15 ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ ได้รับเงินทุนการทำโครงงานจากภาควิชาฯ 3,000 บาท

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google