งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการก้าวใหม่ โครงการ : ช่วยเหลือผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ กลุ่มเทคแคร์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ที่ปรึกษาโครงการ: รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มเทคแคร์
นายสมนึก บุพลับ ประธานกลุ่ม นายราวี สารินทร์ เลขานุการ นายประจวบ บุพลับ เหรัญญิก นายชัยยะพร ไตรวงษ์ย้อย สมาชิก นายสนอง แก้วสังข์ สมาชิก นายโสภา ชอบจิตร สมาชิก นายพัชรพล จีระ สมาชิก น.ส.จินตนา แสงกาศ สมาชิก น.ส.ฐานิสรณ์ สอนสินธ์ สมาชิก น.ส.ปริศนา สาคำ สมาชิก น.ส.กาลดา ว่านเครือ สมาชิก นางลัดดา สามายา สมาชิก

4 ปัญหาของผู้รับบริการ :
“ ข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุที่มาติดต่อที่อาคารจามจุรี 5 ไม่มีที่จอดรถในบริเวณใกล้ๆ ’’ รายละเอียดของปัญหา : ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญ มีจำนวนกว่า 3,200 คน จะต้องมารายงานตัว ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 5) และ/หรือ เบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ส่วนการคลัง(ชั้น 3) อาคารจามจุรี 5 อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จะต้องไปจอดรถที่อาคารจามจุรี 9 และต้องเดินเท้ามาที่อาคารจามจุรี 5 โดยมีระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งต้องเดินทางไกล และอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เช่น เป็นลม ตกหลุม ล้มขาแพรงได้

5 ชื่อโครงการ : “ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ ”
ชื่อโครงการ : “ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ ” วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.เพื่อให้บริการความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ 2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 3.เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญในการให้บริการที่จอดรถ > 70% วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา: ไม่มีการสำรองที่จอดรถให้ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญที่มาติดต่ออาคารจามจุรี5

6 สำรวจความคิดเห็นอาจารย์และข้าราชการบำนาญที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบสำรวจความคิดเห็นอาจารย์และข้าราชการบำนาญที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาลสำรวจทั้งหมด50คนต้องการ45คน ไม่ต้องการ 5คน

7 สิ่งที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุง/พัฒนา

8 Action 1 : สำรองที่จอดรถ 3 ที่หน้าอาคารจามจุรี 5 ให้แก่ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ (จ,พ,ศ : น.)

9 Action 2 : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายหน้าจามจุรี5 ชั้น3หน้ากองคลัง โต๊ะรปภ.จามจุรี5

10 Action 3 : บริการด้วยน้ำใจ และอัธยาศัยที่ดี: มีการบริการร่ม

11 Action 4 : สำรวจความพึงพอใจ และการรับรู้บริการ

12 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ

13

14

15

16 Action 5 : เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสารสหกรณ์ และจุฬาสัมพันธ์
กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติมจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ Action 5 : เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสารสหกรณ์ และจุฬาสัมพันธ์

17 Action 6: เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสารสหกรณ์ และจุฬาสัมพันธ์

18 Action7 : ขยายบริการสำรองที่จอดรถ
กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติมจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ Action7 : ขยายบริการสำรองที่จอดรถ มีที่สำรองที่จอดรถหน้าอาคารจามจุรี5จำนวน3ที่เวลา ตั้งแต่ จอดได้ไม่เกิน20นาทีและมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

19 สรุปผลทางตรง : ผู้มาใช้บริการเกิดความพอใจเป็นอย่างมาก
ผู้มาใช้ประหยัดเวลาและไม่ต้องวนหาที่จอดรถ ได้รับคำชมจากผู้มาใช้บริการว่า ร.ป.ภ ของเราได้เห็นปัณหาของผู้สูงอายุ ข้าราชการบำนาญและผู้มาใช้บริการ

20

21 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม

22 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google