งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์
Walailak Hall of Fame โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 ที่มา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำหนังสือประวัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้จัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยรวบรวมเนื้อหาจากการ ศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เป็นปูชนีย์วลัยลักษณ์ และปูชนียาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในบทบาทที่เคยบริหารงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในยุคบุกเบิก จำนวน 18 คน เรียกว่า ปูชนีย์วลัยลักษณ์ และกลุ่มอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เริ่มปฏิบัติงานในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว เช่น ลาออก เกษียณอายุ จำนวน 18 คน เรียกว่า ปูชนียาจารย์

3 หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกร้องเพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ถือเป็นการพลิกฟื้นพื้นที่สู่เมืองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยในยุคก่อตั้งเป็นช่วงเวลาของการระดมแรงกาย แรงใจ และพลังความคิด เพื่อผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้ภารกิจต่าง ๆ สามารถปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นได้ ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในอย่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคคลภายนอก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นการจัดเก็บประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและแนวคิดของบุคคลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และรูปแบบของฐานข้อมูลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ การจัดเก็บ และเผยแพร่

4 หลักการและเหตุผล โดยรวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปูชนีย์วลัยลักษณ์ ที่เป็นผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนสำคัญและได้ทุ่มเทเวลา กำลังใจ กำลังกายที่มีต่อการบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปูชนียาจารย์ นั้น จะเป็นกลุ่มของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีส่วน ต่อการก่อตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยจนก้าวไกล เติบโตได้เช่นที่เป็นปัจจุบัน

5 เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “ปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์” นั้น จะพิจารณาจากผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็น “ปูชนีย์วลัยลักษณ์” นั้น จะต้อง เป็นผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนสำคัญและได้ทุ่มเทเวลา กำลังใจ กำลังกายที่มีต่อการบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัย จาก “คณะกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทหลักในการดำเนินการเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยที่นครศรีธรรมราช

6 เกณฑ์การพิจารณา “ปูชนียาจารย์” นั้น จะต้อง
เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการบุกเบิกหรือก่อตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงบุกเบิกของมหาวิทยาลัย ๓. กรณีที่ออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมิได้เกษียณอายุการทำงาน ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานานกว่า ๕ ปี หรือ ๔. เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานตามวาระ

7 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีฐานข้อมูลจากประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากบุคคลที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาจากการประวัติศาสตร์คำบอกเล่าสำหรับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
1. ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อกลุ่มบุคคลปูชนีย์วลัยลักษณ์ และปูชนียาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 36 คน ปูชนีย์วลัยลักษณ์ จำนวน 18 คน ปูชนียาจารย์ จำนวน 18 คน

9 ๑๘ ปูชนีย์วลัยลักษณ์

10 ๑๘ ปูชนียาจารย์

11 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3. สืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อยู่/สถานที่ทำงาน พร้อมนัดวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก

12 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
4. นัดวันสัมภาษณ์ พร้อมบันทึกเสียงคำสัมภาษณ์ บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน์

13 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
5. ดำเนินการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ พร้อมบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการสัมภาษณ์ และบันทึกภาพนิ่งของผู้ให้ สัมภาษณ์ เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำหนังสือประวัติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์และฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์

14 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
ถอดเทปจากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด สรุปคำสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ระบุ ออกแบบฐานข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูลย่อย คือ ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ฐานข้อมูลปูชนียาจารย์

15 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
9. ออกแบบค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูล ดังนี้ 9.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น ได้แก่ กำหนดกลุ่มข้อมูล ไฟล์ข้อมูลประกอบ ตำแหน่ง 9.2 ข้อมูลผู้ใช้ แยกตามระดับสิทธิ์ในการเข้าถึง และการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูล

16 ตัวอย่าง

17 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
9.3 รายการข้อมูล - ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ลำดับ : ชื่อ-นามสกุล : รหัสพนักงาน : ภาพถ่าย : วันเกิด : วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : คำสำคัญ : ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปี เดือน วัน) : ประวัติการศึกษา : ประวัติการทำงาน : บทบาทต่อมหาวิทยาลัย :

18 ตัวอย่าง

19 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
9.3 รายการข้อมูล (ต่อ) - ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผลงานที่ประทับใจ : แนวคิดหรือปรัชญาที่ใช้ในการทำงาน : ความประทับใจความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การตัดสินใจมาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : อนาคตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : อื่น ๆ :

20 ตัวอย่าง

21 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
ไฟล์ประกอบ ได้แก่ ภาพประกอบ วีดิทัศน์ประกอบ เอกสารประกอบ

22 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
9.4 การออกแบบสำหรับการสืบค้น สำหรับการค้นหาแบบละเอียด โดยการ - สืบค้นจากกลุ่มข้อมูล ชื่อและนามสกุล และคำสำคัญ - สืบค้นจากกลุ่มปูชนีย์วลัยลักษณ์ - สืบค้นจากกลุ่มปูชนียาจารย์ - สืบค้นจากชื่อบุคคล

23 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
10. เพิ่มข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่กำหนด 11. สืบค้นข้อมูลตามที่ได้ออกแบบ 11. เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ

24 การแสดงผลการสืบค้น ผลที่ได้จากการสืบค้นนั้น มีรายละเอียดดังนี้
ผลที่ได้จากการสืบค้นนั้น มีรายละเอียดดังนี้ - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สืบค้น มีภาพประกอบ เอกสารประกอบ และวิดีโอประกอบ สำหรับวีดิโอนั้น จะเป็น การเลือกคำพูดที่กินใจ หากตอนไหนที่เอ่ยถึงบุคคลในฐานข้อมูล หรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมต่อไปยังบุคคล หรือเว็บไซต์นั้นได้ทันที (hyperlink) มีภาพประกอบที่เกี่ยวข้องแทรกในเนื้อหา - มีการอ้างอิงเนื้อหา หากนำเนื้อหามาจากแหล่งอื่น

25 สรุปผล และข้อเสนอแนะ ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการผลักดัน ก่อตั้ง บุกเบิกและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติการก่อตั้งที่ใช้เวลาระยะยาวนานในการเรียกร้อง กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกียรติคุณในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ และสื่อเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุญคุณและควรยกย่องและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ตลอดไป และสามารถจัดทำฐานข้อมูลในลักษณะนี้ได้อีก เช่น ฐานข้อมูลบุคคลที่เกษียณอายุ ทำเนียบนามผู้บริหาร เป็นต้น

26 ประโยชน์และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด
ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการผลักดัน ก่อตั้ง บุกเบิกและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติการก่อตั้งที่ใช้เวลาระยะยาวนานในการเรียกร้อง กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกียรติคุณในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ และสื่อเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุญคุณและควรยกย่องและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดไป

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google